ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА ECONOMIC DEVELOPMENT

Економски Институт – Скопје објавува ПОВИК за доставување на трудови за следното издание на меѓународното стручно списание Economic Development, кое е индексирано во датабазата на EBSCO. Трудовите можат да опфаќаат повеќе научни области (економија, менаџмент, демографија) и научни подрачја, и/или да имаат интердисциплинарен карактер. Исто така, се објавуваат и други прилози од научен и стручен интерес: есеи, стручни трудови, осврти, прикази, белешки за научни собири и др. Трудовите треба да бидат на англиски јазик.

За подетални информации во однос на формата на трудовите ве молиме погледнете го упатството за авторите “Authors` guidelines and Editing instructions” објавено на веб страната на Економски Институт – Скопје.
          
Краен рок за поднесување на трудови е:  1 МАРТ 2018

Трудовите се испраќаат во електронска форма на  следниве маил адреси:
eis@ek-inst.ukim.edu.mk
sretanka@ek-inst.ukim.edu.mk


КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Е ОБЈАВЕН НА 

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/178_Konkurs_II_ciklus_2017-2018.pdf


Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава.

Пријавувањето се врши на соодветниот факултет односно научен институт. Со пријавата кандидатите поднесуваат: 

▪ пријавен лист за запишување;
▪ електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
▪ оригинален документ за Завршен прв циклус студии (диплома или уверение)
▪ куса биографија (CV);
▪ потврда за активно познавање странски јазик;
▪ препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
▪ список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
▪ документи за евентуални награди, признанија и други документи.


КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Е ОБЈАВЕН НА 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Потребните документи за запишување се поднесуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


Економскиот институт – Скопје e формиран е од Владата на Република Македонија во 1952 година, како самостојна научно-истражувачка. Во рамки на јубилејот се предвидуваат повеќе настани: научни конференции, тркалезни маси, промоции, јубилејно издание на списанието Economic development, монографија „60 години Економски институт – Скопје“ и друго.


Последни публикации

Conference-poster

Конференција „Населението на Балканот на прагот на 21-от век“
(PDF)

akciite-mala

Акциите-инструмент на портфолио менаџментот

Автор: проф. д-р Диана Бошковска

Повеќе

naucna-dijaspora-mala

Научната дијаспора од Република Македонија

Автор: проф. д-р. Верица Јанеска

Повеќе 

pretpriemnicka-laboratorija-mala

Претприемничка лабораторија

Автори: Проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска и Доц. д-р Зоран Јаневски

Повеќе

megunaroden-marketing-mala

Меѓународен маркетинг концепциски, стратегиски и акциони аспекти

Автори: д-р Татјана Петковска и д-р Татјана Петковска – Мирчевска

Повеќе

pretpriemnistvo-e-trgovija-novosti

Во издание на Економски институт – Скопје од печат излезе книгата „Претприемништво и електронска трговија“ од д-р Зоран Јаневски.

Повеќе

monografija-60-godini

(.pdf 8MB) 
 Zbornik-na-trudovi-od-naucna-konferencija

(.pdf 3,14MB)

Новости

Библиотечен фонд на Економски институт-Скопје (1952-2017)
 
Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека запишувањето на летниот семестар во учебната 2017/18 година е од 12.2.2018 година до 16.2.2018 година.

За запишување на семестарот потребно е образец за запишување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари, како и уплатница за следната рата за студирање со следниве генералии:
Назив на примачот: Буџет на Република Македонија Економски институт-Скопје;
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија;
Жиро сметка број: 100000000063095;
Сметка на буџетски корисник: 160010853278810;
Приходна шифра и програма: 725939-41 во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка.

Студентите кои овој семестар треба да избираат предмети, избраните предмети да ги напишат на образецот за запишување на семестарот.
 THE JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE
JULY 2017
SPECIAL ISSUE


 

The Population of the Balkans at the Dawn of the 21st Century

Зборник на трудови од Петтата меѓународна конференција за демографијата на Балканот на тема: Населението на Балканот на прагот на 21-от век, одржана во Охрид, Република Македонија, од 21-24 октомври 2015 година, во организација на Економски институт-Скопје и DemoBalk Association.

Преземете ја публикацијата (.pdf 12Mb)

 

Меѓународни стипендии

Од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, Директоратот за дипломатска академија, до Министерството за образование и наука доставија допис, со кој не известуваат дека Универзитетот од Dabrova Gornicza, град во јужна Полска, нуди можности за студенти од Република Македонија да аплицираат за меѓународни стипендии на три програми за специјализација во областа на менаџментот, меѓународните односи и компјутерските науки, за академската 2017/18 година.

Стипендијата која ја доделува универзитетот е од 320 евра месечно.

Повеќе информации може да се најдат на веб страната www.scholarships.wsb.edu.pl

 

Regional-trade-integration-in-SEE benefits-and-challenges

(.pdf 2,7MB)

Дали сметате дека изборот на понудени смерови за постдипломски студии е доволен?
 
Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online