Стреми се кон знаење

За институтот

Економскиот  институт  -  Скопје,  единица  во  рамки  на  интегрираниот  Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје, оваа година го одбележува својот 65 годишен Јубилеј. Од неговото основање до денес, Институтот го темели својот развој врз научноистражувачката, апликативната и образовната дејност во напредните степени на високото образование.

Во  современото  променливо  и  непредвидливо  окружување  во  кое  компаниите и  државите  се  обидуваат  да  изнајдат  сопствени  патишта  за  стекнување  на  конкурентска предност, неминовно се менуваат начините за водење на бизнисот што повратно делува и врз начините на образование за бизнисот. На принципите на ,,економија на знаење“, во создавањето на економските бенефити за компаниите и општеството во целина, научните и  високообразовните  институции  стануваат  витални  центри  на  новата  економија  кои во  фокусот  на  делување  ги  поставуваат  унапредување  на  знаењето,  истражувањето  и експертската поддршка за бизнисот.

Во 65 годишниот период, во Економскиот институт се реализирани бројни  научни и апликативни истражувања кои го диференцираат како значајна и препознатлива институција за развој на научната  мисла  во  државата.  Преку  фундаментални, развојни и апликативни истражувања, Институтот   ја   развива научната дејност во областа на демографијата, економските и организациските науки. Во последните години, во доменот на научноистражувачката  и  издавачката  дејност,  Економскиот  институт  развива  успешна меѓународна  и  регионална  соработка  со  други  сродни  институти,  со  што  успешно  се позиционира како респектибилна научна институција на регионално ниво.

Во   рамки   на   апликативната   дејност,  Институтот   негува   проактивен   однос   кон актуелните проблеми и состојби во реалниот сектор во државата. Емпириските истражувања и следењето на современите трендови во науката овозможуваат примена и имплементација на  научните  сознанија  во  решавањето  на  комплексните  и  динамични  предизвици  на бизнисот.

Поврзаноста на науката и образованието преку имплементација на научните сознанија во  образовниот  процес,  создава  дополнителна  вредност  по  која  Економскиот  институт е  препознатлив  помеѓу  научните  и  високообразовните  институции  во  државата. Оваа поврзаност овозможува да се создава едуциран кадар кој располага со фундаментални и апликативни сознанија и е способен да се постави наспроти низа предизвици во поширокото окружување.

Во напредните нивоа на академски студии, самостојно и со други високообразовни институции  во  рамки  на  Универзитетот  ,,Св.  Кирил  и  Методиј“, Економскиот  институт реализира студиски програми од втор и трет циклус на студии. Согледувајќи ја потребата од антиципирање на предизвиците на современото окружување, студиските програми се развиваат и унапредуваат со воведување на содржини кои претставуваат спој на теоретски и практични компоненти. На тој начин, се овозможува стекнување на теоретски сознанија и воедно се развиваат претприемнички, иновативни и истражувачки способности, со кои студентите од напредните степени на образование стануваат конкурентни и препознатливи на пазарот на трудот.

Во реализацијата на својата основна дејност, Економскиот институт е соочен со низа предизвици кои се последица на современото окружување. Интеракцијата помеѓу науката, државата и пошироката јавност не е соодветно воспоставена. Поради ограничената буџетска поддршка,  научниот  кадар  е  во  позиција  да  ја  развива  научната  дејност  со  сопствени средства. Лимитираните буџетски средства создаваат проблеми во однос на примена на современа технологија, создавање на научен подмладок и достапност до потребните бази на податоци и научни публикации.

За надминување на комплексните предизвици во актуелните услови, потребно е постојано изнаоѓање на сопствени креативни и иновативни решенија за понатамошен развој на научната, апликативната и образовната дејност. Идниот развој на Институтот е секако детерминиран од очекуваните промени во окружувањето, но и од успешното реализирање на  неговата  мисија,  визија  и  вредностите  кои  ги  создава.  Мисијата  на  Институтот  е  да спроведува научни и апликативни истражувања и специјализирани образовни услуги со цел за подигнување на степенот на знаење за значајни прашања на носителите на економските политики, претприемачите и пошироката јавност. Визијата на Институтот е да остане една од најзначајните институции во доменот на економските истражувања и со исполнување на академските стандарди да се доближи до економските институти во регионот и Европа. За  таа  цел,  во  спроведувањето  на  развојната  стратегија,  Институтот  ќе  продолжи  да  се раководи кон основните вредности: квалитет и применливост на научните и апликативни истражувања  и  примена  на  академските  стандарди  во  развој  на  напредните  нивоа  на образование.  Со  посветеност  и  одговорност  во  реализација  на  целите,  во  наредните децении, Економскиот институт ќе продолжи да го трасира својот развоен пат и ќе ја утврди својата позиција помеѓу најуспешните високобразовни и научни институции во државата и пошироко.

 

Историја

Економскиот  институт  е  основан  од  Владата  на Народна Република Македонија, со уредба број 704 од 30  јуни  1952  година,  како  самостојна  научноистражувачка  институција  при  Стопанскиот  совет  на  Владата. Врз  основа  на  одлуката  на  Советот  на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, од први јануари 1966 година, Економскиот институт има статус на самостојна научноистражувачка установа. Во кус период, од 1976 до 1977 година, извршено е организациско преструктурирање  на  Универзитетот  „Св.  Кирил  и  Методиј“  - Скопје, при што Економскиот институт - Скопје се интегрира со Економскиот факултет - Скопје и Економскиот факултет - Прилеп во една работна единица, како Факултет за економски науки во состав на сложената ОЗТ Универзитетски центар за општествени науки - Скопје. Во периодот што следува Економскиот институт - Скопје, како јавна научна установа и членка на УКИМ, се занимава  со  научноистражувачка  и  образовна  дејност. Со процесот на интеграцијата и Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, усвоен во декември 2008 година, Економскиот институт станува негова единица и учествува во сите работни и раководни тела.  Институтот има свои преставници во бројни универзитетски комисии, во  Универзитетскиот сенат и во Ректорската управа. Од 2016 година, д-р Биљана Ангелова, редовен професор на Економскиот институт е избрана за Проректор за финансии, инвестиции и развој. Економски институт е добитик на наградата на Град Скопје „13 Ноември“ во 2002 година.

Во 2012 година, Економскиот институт е еден од основачите и прв претседавач на меѓународната асоцијацијата SEEA (Southeastern Europe Association) во  која,  покрај  Економски  институт  -  Скопје,  чле- нуваат:  Економски  институт  -  Сараево;  Економски институт  -  Загреб;   Економски  факулет  -  Подгорица,  Универзитет  Црна  Гора;  Inštitut  za  ekonomska raziskovanja - Ljubljana и Институт економскиx наука - Београд. SEEA изготвува публикација на англиски јазик  „SEE  -  6   Economic  Outlook“  во  која  се  прет- ставуваат најновите економски движења и краткорочни макроекономски проекции во шестте земји членки. Првиот број на SEE - 6 Economic Outlook се објави во ноември, 2015 година.

Економски институт - Скопје во 2014 година во партнерство со најголемите банки во Република  Македонија,  НБРМ  и  Македонската  берза  АД Скопје,   ја основаа образовната институција „Академија  за  банкарство  и  информатичка  технологија“, прва од овој вид во Македонија по примерот на европските земји.

Во  2015  година  остварена  е  соработка  со  Државниот  универзитет  ULUDAG  -  Бурса, Република Турција, со кој е договорена размена на наставници, заедничко учество на меѓународни проекти и организирање на меѓународни конференции.

На Економски институт - Скопје предаваат реномирани професори од првите 500 универзитети, според Академското рангирање на универзитети (Шангајска листа на универзитети).

Организациска поставеност

Во својот повеќегодишен развој,  Економскиот институт е поставен во функција на реализација на јавниот интерес на земјата,  преку владини програми за развој на научноистражувачката  дејност,  во  делот на економијата.

Основна дејност на Економскиот институт претставува  научно-истражувачката работа од областа на економските науки, организационите науки и управување (менаџмент) и демогафијата, како и остварување на дејност од втор и трет циклус, оспособување и усовршување на научноистражувачки кадри, создавање и развој на научноис- тражувачка инфраструктура, издавачка дејност, како и други активности непосредно врзани со остварувањето на основната дејност. Во своето 65 годишно постоење, Економскиот институт се позиционира како значаен фактор на развојот на економската мисла во државата и нејзината имплементација во успешното разрешување на сите практични проблеми во оваа сфера.

За  остварување  на  своите  активности, Економскиот  институт е организиран  во три одделенија и тоа:

  • Одделение за економски науки;
  • Одделение за организациони науки и управување (менаџмент); и
  • Одделение за демографија.

За вршење на стручни, администратвни, нормативни и помошнотехнички работи во функционирањето на Институтот задолжена е стручната и административна служба.

Стручен орган на Институтот е Научниот совет, раководен орган е директорот, а орган на управување е Институтската управа.

Наставно - научниот колегиум е научно стручно тело кое се занимава со работи поврзани со образовната дејност (втор и трет циклус). За издавачката дејност се грижи Редакциски одбор на Институтот.