Административен кадар

секретар
Коста Јовчевски

Советник за нормативно работење – правни работи
Лина Георгиевска

Советник за финансиско, сметководствено и материјално
Бојан Петрушевски

Соработник за јавни набавки
Александра Стефаноска

самостоен реферeнт-администратор
Цветанка Стефановска

Референт за благајна
Љупка Квачковска Јовановиќ

Хаусмајстор
Златко Ристески