Д-р Климентина Попоска

Редовен професор

НАУЧНИ ПОДРАЧЈА НА ИНТЕРЕС

  • Банкарство
  • Финансии

Повеќе за д-р Климентина Попоска

Климентина Попоска е родена во Скопје. Во 1996 година дипломира на Економскиот факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје, насока Деловна економија. Во 2001 година на Економскиот факултет-Скопје, УКИМ, ги завршува магистерските студии по Монетарна економија, а во 2007 година, докторира на Економскиот институт-Скопје, УКИМ, на тема: „Успешност и профитабилност на комерцијалните банки”.

Во Економскиот институт – Скопје, УКИМ, работи од 1998 година, а нејзиното сегашно звање е редовен професор од областа Финансии. На последипломските студии на втор и трет циклус е вклучена на предметите: Комерцијално банкарство, Корпорациски финансии, Меѓународни финансии, Финансирање на МСП, Управување со ризици итн. Од 2018 година е раководител на Одделението по Економски науки и член на Институтската управа. Од 2020 година е член на Стручниот совет на докторските студии при УКИМ. Сертифициран тренер е по „Банкарска економија“ од страна на Банкадемие/Франкфурт, Германија и „Лични финансии“, MFC, Полска. Како визитинг професор престојува во Frankfurt School of Finance and Management, Германија (DAAD), University of Applied Science, Department of Business Administration, Koblenz, Германија, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Словенија (ERASMUS), како и визитинг истражувач во Federal Reserve Bank of St. Louis, Supervisory Policy Analysis Department, САД (JFDP). Активно учествува и раководи со научноистражувачки и апликативни проекти, како и учествува на бројни конференции и студиски престои. Од многубројните проекти можат да се издвојат „Банкарска економија“, Банкакадемие/Франкфурт, Германија (2000-2005); Banking Environment and Performance study (Bankakademie eG, Frankfurt); Social performance tools in Microfinance (ACT, LLC, Washington, DC); Personal Finance and Debt Management, MFC, Полска (2009-2013), Евалуација на ЕУ проекти (2017-2022) итн. Како позначајни студиски престои се издвојуваат: CEU, Будимпешта; St. Petersburg State University, Русија; CEU, Варшава; Washington University in St. Louis, САД, (2003/2004, JFDP); Volksbank eG, Bopard, Германија (2005, 2007 и 2008); Frankfurt School of Finance and Management, Германија, итн. Како позначајни конференции се издвојуваат: Nice Sophia Antipolis University, France; Federal Reserve Bank of Sent Louis, САД; WHU Otto Beisheim School of Management, Vallender, Germany; University of Virginia. Charlottesville, Вирџинија, САД; Olin Bussines School. WashU, САД; University of Minnesota, Минеаполис, САД итн. Добитник е на повеќе награди и стипендии: ERASMUS (2019); DAAD (2008); HESP Returning Fellow (2004/2005); US Department of State/JFDP (2003/2004); IMG/ТЕМПУС (2003), Европска комисија и други. Автор и коавтор е на 8 книги и повеќе од 65 научни труда.