Еднонеделна меѓународна студентска мобилност на докторандите од Економски институт – Скопје

Докторандите од Економски институт – Скопје реализираа еднонеделна меѓународна студентска мобилност на Институтот за економски науки во Белград. Во рамки на престојот беа остварени следните активности:

  1. Запознавање со менторите и катедрите на Институтот за економски науки во Белград
  2. Размена на ставови и мислења за идни соработки со колегите од Институтот за економски науки во Белград
  3. Презентација на докторските трудови
  4. Презентација на бројни истражувања тесно поврзани со докторските трудови на докторандите
  5. Презентација на порграмскиот пакет СТАТА