КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии

Почитувани,
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на студиските програми на Економски Иститут во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: