Контакт

  Економски институт - Скопје

  Службено лице за посредување со информации од јавен карактер Искра Станчева-Гигов телефон (02) 5220-121

  Ул. Пролет бр. 1
  1000 Скопје, Македонија

  +389 2 5220-100
  +389 2 3115-076

  Архива: (02) 5220-101
  Студентски прашања: (02) 5220-104
  Библиотека: (02) 5220-103

  Е-пошта
  eis@ek-inst.ukim.edu.mk