Одбрана на докторска дисертација на м-р  Гентиана Гега

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје известува дека кандидатката м-р  Гентиана Гега  јавно ќе ја брани нејзината докторска дисертација под наслов:

„Можности за воспоставување и јакнење на социјалната економија во земјите од Западен Балкан”/”Opportunities for establishing and fostering the social economy in Western Balkan countries”

 

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 15.7.2022 година – петок, во 12,00 часот електронски, преку TEAMS на следниот линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE3YTRlZTAtMTJiNi00MjI5LTkzNmUtNzI2MWFkYmZkZDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22879f789f-277b-48e9-a8a8-2ce87a8f8bb4%22%2c%22Oid%22%3a%22e87e080c-f0eb-4cc8-af78-3d93f92e31ac%22%7d