Листа на проекти изработени во Eкономскиот институт – Скопје

2013 - денес

 1. д-р Владимир Петковски и д-р Искра Станчева Гигов, „Квалитетот на живот на населението во Република Северна Македонија во време на Covid-19 пандемијата мерен преку индикаторите за квалитет на живот“, Економски институт-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 2021/2022
 2. д-р Неда Петроска Ангеловска и д-р  Катерина Хаџи-Наумова Михајловска, „Можности за примена на концептот на зелена економија во МСП во Република Северна Македонија“, Економски институт-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 2020/2021.
 3. Д-р Владимир Петковски и д-р Елизабета Џамбаска  „Социо-економски индикатори и квалитетот на живот во Република Северна Македонија“ , Економски институт-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј 2019.
 4. д-р Искра Станчева Гигов, проект: „Патување на газелата низ дигиталната трансформација“, добиен на јавен повик на Фондот за иновации и технолошки развој за доделување на средства преку Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“). Проектот се реализира во соработка со Друштвото за проектирање и изведба на системи за климатизација ИЦС ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје, 2018/2019.
 5. д-р Зоран Јаневски и д-р Владимир Петковски „Значењето на информатичка технологија и нејзината употреба во развојот на дигиталната економија во Република Македонија и Кина“, добиен на конкурсот за кофинансирање на заеднички македонско – кинески научно-истражувачки проекти за периодот 2018-2019 година
 6. д-р Зоран Јаневски, „Иницијатива за размена на претприемничко учење за одржливи угостителски мали и средни претпријатија во балканско-медитеранскиот регион (ХЕЛИКС)“, (Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX), во рамки на Програмата за транснационална соработка „Interreg Balkan – Mediterranean 2014-2020“, во соработка со: Varna University of Management, Varna, Bulgaria; University of Thessaly-Special Account Funds for Research-Department of Planning and Regional Development, Volos, Greece; “Aleksander Moisiu” University of Durres, Durres, Albania; University Of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Shkodra, Albania; Culinary Arts and Hospitality Association, Dobrich, Bulgaria, 2018/2019.
 7. д-р Ирина Пиперкова и д-р Александра Лозаноска, „Идентификување на компетенциите на вработените за конкурентност и одржливост на МСП во РМ“, Економски институт, Скопје, 2018/2019.
 8. д-р Зоран Јаневски и д-р Елена Давитковска, „Претприемништво во јавен сектор во Република Македонија“, Економски институт – Скопје, 2018.
 9. Д-р Диана Бошковска и д-р Ирина Мајовски „Економските импликации од политичката криза во Република Македонија“ , Економски институт-Скопје, 2018.
 10. проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска и доц. д-р Владимир Петковски „Хармонизација на јавната администрација во Република Македонија со европските стандарди“, Економски институт - Скопје, 2018.
 11. Д-р Климентина Попоска и Д-р Искра станчева Гигов “Семејни бизниси-состојби, практики и перспективи“ Економски институт-Скопје,Универзитет Св.Кирил и Методиј,2018
 12. д-р Наташа Данилоска и д-р Диана Бошковска, Земјоделството и општествено – економскиот развој на Република Македонија, Економски институт – Скопје, 2017.
 13. д-р Наташа Данилоска и д-р Катерина Хаџи-Наумова Михајловска „Унапредување на организациските структури и менаџмент практиките на деловните субјекти за органски земјоделски производи во Република Македонија“, Економски институт – Скопје, 2017.
 14. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска и д-р Елизабета Џамбаска „Карактеристики на јавниот долг на Република Македнонија“,Економски институт – Скопје, 2017.
 15. д-р Марија Таковска и д-р Неда Петроска-Ангеловска „Можности и перспективи за развој на алтернативните форми на туризам во Република Македонија“,Економски институт – Скопје, 2017.
 16. д-р Зоран Јаневски и д-р Владимир Петковски „Дигиталната економија во Република Македонија - предизвици и можности за нејзино унапредување“ , Економски институт – Скопје, 2017.
 17. д-р Татјана Петковска-Мирчевска и д-р Зоран Јаневски „Примена на маркетинг концептот за малите претпријатија во Република Македонија-состојба и перспективи“ ,Економски институт – Скопје, 2016.
 18. д-р Верица Јанеска и д-р Александра Лозаноска „Особености на активното и неактивното помладо население во Република Македонија-посојни состојби и предизвици“ ,Економски институт – Скопје, 2016.
 19. д-р Диана Бошковска и д-р Весна Георгиева-Свртинов: „Можности и перспективи за развој на Македонската берза на хартии од вредност во услови на криза од глобален и регионален карактер“, Економски институт – Скопје, 2016.
 20. д-р Биљана Ангелова и д-р Искра Станчева-Гигов „Оценување на бизнис циклусите во Република Македонија“,Економски институт – Скопје, 2016.
 21. д-р Неда Петроска-Ангеловска и д-р Марија Таковска„Причини за ниската акумулативна способност и ликвидност на претпријатијата од реалниот сектор во Република Македонија и можности за нивно подобрување“Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –Скопје, 2016.
 22. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска и д-р Наташа Данилоска, „Можности за подобрување на ефикасноста во спроведувањето на инструментот за претпристапна помош во Република Македонија“Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –Скопје, 2015.
 23. д-р Биљана Ангелова и д-р Климентина Попоска, „Влијание на финансиската криза врз нефункционалните кредити и задолженоста на компаниите и граѓаните во Република Македонија“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –Скопје, 2014.
 24. д-р Зоран Јаневски: „Евалуација на задоволството на корисниците и влијанието од услугите на е-Влада во Република Македонија и Република Словенија“, Скопје, 2013.

2003-2012 година

 1. д-р Петковска Мирчевска, д-р Зоран Јаневски: ,,Формирање на претприемничка лабораторија на Економски институт-Скопје при Универзитет Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2012
 2. д-р Верица Јанеска: „Научната дијаспора од Република Македонија“, Скопје, 2011.
 3. д-р Силвана Мојсовска: „Можности за унапредување на регионалните трговски интеграции на Република Македонија“, Скопје, 2010.
 4. Група автори, д-р Неда Петроска-Ангеловска, д-р Марија Ацковска (локални координатори): „FP7 - Comparative analysis of factor markets for agriculture“, Европска комисија,  2008-2011.
 5. д-р Дејан Пендев: „Key Competences for lifelong learing“, 2007.
 6. д-р Благоја Наневски: „Стратегија за развој на текстилната индустрија во Република Македонија“, Скопје, 2006.
 7. Група автори, д-р Благоја Наневски, д-р Билјана Ангелова (раководители): „Банкарски кредити и алтернативни форми на финансирање“, Скопје, 2004.
 8. Група автори, д-р Васил Поповски, д-р Димитар Ефтимоски (раководители): „Менаџмент со човечките ресурси и економскиот развој“, Скопје, 2004.
 9. Група автори, д-р Весна Стојанова(раководител): „Ефикасно организирање и развој на единиците на локалната самоуправа“, Скопје, 2004.
 10. Група автори, д-р Татјана Петковска, д-р Татјана Петковска Мирчевска(раководители): „Експанзијата на извозот од Република Македонија во функција на развојот“, Скопје 2004.
 11. Група автори, д-р Верица Јанеска(раководител): „Демографските промени во Република Македонија во периодот на транзиција“, Скопје, 2004.
 12. д-р Антонија Јосифовска, д-р Татјана Петковска Мирчевска, м-р Наташа Данилоска: „Зголемување на конкурентноста на македонскиот агрокомплекс од аспект на намалување на цената на чинење на земјоделско-прехранбените производи“, нарачател Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, Скопје 2004.
 13. д-р Весна Стојанова и м-р Снежана Костадиноска-Милошеска (раководители): „Финансиски менаџмент и меѓународна економија“, UNDP, 2003.
 14. Група автори, д-р Весна Стојанова (раководител): „Акциона програма за воспоставување институционална правна рамка на единствено насочување на средствата за развој на подрачјата со посебен статус во земјата“, 2003.
 15. д-р Весна Стојанова (раководител): „Корпорациско управување“, Deloitte&Touche/USAID, 2003.
 16. д-р Васил Поповски (раководител): „Справување со културните разлики – нов пристап кон социјалната трансформација во случајот Македонија“, УНЕСКО, 2003.

1993-2002 година

 1. д-р Билјана Ангелова (раководител), д-р Благоја Наневски, м-р Лила Стошиќ, м-р Снежана Милошеска-Костадиноска, м-р Неда Петроска, м-р Климентина Попоска, Диана Петровска, Зорица Пецевска: “Ефикасноста на финансискиот пазар во Република Македонија во функција на зголемување на трошковната ефикасност и репродуктивната способност на македонското стоапснтво”, Скопје, 2001.
 2. д-р Татјана Петковска-Мирчевска (раководител), д-р Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Татјана Петковска, м-р Силвана Мојсовска, м-р Наташа Данилоска: „Улогата на маркетинг-концептот во процесот на интернационализацијата на македонското стопанство“, Скопје, 2001.
 3. д-р Дејан Пендев (раководител), д-р Васил Поповски (раководител), д-р Весна Стојанова, м-р Димитар Ефтимоски, Павлина Аџи Митреска-Лазаревска: „Влијанието на интернационализацијата врз менаџментот  и претприемништвото во Република Македонија“, Скопје, 2001.
 4. д-р Антонија Јосифовска (раководител), д-р Верица Јанеска, М-р Марија Ацковска: „Странските директни инвестиции во Република Македонија“, Скопје, 2001.
 5. д-р Билјана Ангелова (раководител), м-р Лила Стошиќ, Диана Петроска, Зорица Пецевска: „ Инвестициите во Република Македонија и нивната ефикасност“, Скопје, 2000.
 6. д-р Елка Димитриева, д-р Верица Јанеска (раководител): „Миграцијата на високообразованите и стручни кадри од Република Македонија - причини и полседици“, Скопје, 2000.
 7. д-р Весна Стојанова (раководител), д-р Антонија Јосифовска, д-р Дејан Пендев, д-р Васил Поповски, м-р Наташа Данилоска: „Некои микро економски аспекти на интегрирањето на македонското стопанство во регионалните и меѓународни интеграции“, Скопје, 2000.
 8. д-р Татјана Петковска (раководител), д-р Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Билјана Ангелова, д-р Татјана Петковска-Мирчевска, м-р Сивана Мојсовска, м-р Марија Ацковска, м-р Павлина Аџи Митреска: „Конкурентската способност на македонското стопанство, како предуслов за влез на внатрешниот Пазар на ЕУ“, Скопје, 2000.
 9. д-р Благоја Наневски (раководител), д-р Антонија Јосифовска, Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Весна Стојанова, д-р Александар петроски, д-р Дејан Пендев, д-р Елка Димитриева, м-р Верица Јанеска, д-р Александар Мурарцалиев, и надворешни соработници: „Стратегија на Република Македонија за вклучување во европските интеграциони процеси (економски и социјален дел)“, Скопје, 1999.
 10. д-р Елка Димитриева, (раководител) д-р Александар Ќурчиев, м-р Верица Јанеска: „Стареење на населението и работната сила во Република Македонија - демографски, економски и други причини и импликации“, Скопје, 1998.
 11. Група автори, д-р Антонија Јосифовска (раководител): „Странските пазари и извозните можности на македонското стопанство“, Скопје, 1997.
 12. Група автори, д-р Љиљана Мишковска-Кајевска и д-р Христо Кусакатов: „Улогата и значењето на малите претпријатија во развојот на стопанството на Република Македонија”, Скопје, 1997.
 13. Група автори, д-р Александар Петроски и д-р Јорде Јакимовски: „Развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија - Анализа на состојбите и тенденциите во научноистражувачката дејност во Република Македонија“, Скопје, 1995.
 14. Група автори: „ Можности за нов инвестиционен циклус и развојната ориентација на стопанството на Република Македонија“, Скопје, 1994.
 15. Група автори д-р Љиљана Мишковска-Кајевски и д-р Весна Стојанова: „Пазарот и менаџментот како фактори на развојот на стопанството на Република Македонија“, Скопје, 1993.

1983-1992 година

 1. д-р Александар Мурарцалиев, м-р Антонија Никифоровска, Ванчо Узунов, Билјана Ангелова: „Аграрната политика на Република Македонија“, Скопје, 1992.
 2. Група автори д-р Александар Мурарцалиев (раководител): „Долгорочен развој на земјоделството, шумарството и водостопанството во македонија за периодот 1991-2010 година“, Скопје, 1991.
 3. Група автори: „Ефикасноста на стопанскиот развој на СР Македонија“, Скопје, 1990.
 4. д-р Тодор Тодоров, м-р Антонија Никифоровска, Ванчо Узунов: „Балканската соработка во светло на европските интеграции“, Скопје, 1989.
 5. Група автори: „Економски развој на СР Македонија до 1995 година“, Скопје, 1988.
 6. Група автори: „Стратегија на долгорочниот развој на научноистражувачката дејност во СР Македонија до 2000 година“, Скопје, 1987.
 7. д-р Елка Димитриева (раководител), д-р Александар Петроски, инж. Илија Станчевски, д-р Благоја Наневски, м-р Лила Стошиќ, Бранко Фрковиќ, м-р Слободанка Ристовска, Верица Јанеска: „Демографскиот развој и неговото влијание врз општествено-економскиот развој на СР Македонија“, Скопје, 1987.
 8. д-р Тодор Тодоров (раководител), д-р Добри Додевски, д-р Благоја Старковски, д-р Александар Мурарцалиев, д-р Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Томислав Стошиќ, м-р Мирољуб Шукаров, м-р Дејан Пендев, м-р Антонија Никифоровска, м-р Весна Стојанова, Борче Пировски, Татјана Петковска, Весна Стојановска, Павлина Аџи Митреска: „Фактори на извозот, извозните можности и долорочна извозна стратегија на СР Македонија“, Скопје 1986.
 9. Група автори: „Концепција на долгорочниот развој на Југославија“, Скопје, 1985.
 10. Група автори: „Стратегија на долгорочниот развој на научноистражувачката дејност во СРМ“, Скопје, 1985.
 11. Група автори: „Местото на СРМ во областа на економските односи на СФРЈ со странство и нејзината платнобилансна позиција до 2000-та година“, Скопје, 1984.
 12. Група автори: „Влијанието на стопанскиот систем на СФРЈ врз економскиот развој на СРМ“, Скопје, 1984.
 13. д-р Елка Димитриева: „Глобални насоки на стратегијата на развојот на СРМ во периодот од 1986-1990 година“, Скопје, 1984.
 14. Група автори: „Студија о развоју шумарства и дрвне индустрије на подручју Југословенског региона за период 1982-2000 година“, Скопје, 1983.
 15. Група автори: „Структурни проблеми на индустријата во СРМ“, Скопје, 1983.

1973-1982 година

 1. м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Христо Кусакатов, Татјана Петковска: „Структурата на производствениот асортиман во индустријата на СРМ и неговата усогласеност со барањата на пазарот“, Скопје, 1981.
 2. м-р Благоја Наневски, м-р Агис Шајноски, м-р Никола Ацковски, м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, инж. Кирил Џонов: „Привредни систем Југославије“, Скопје 1980.
  • Потпроекти:
   • „Утицај кредитног система, кредитних иструмената и кредитних односа на развој недовољно развијених подручја“;
   • „Утицај спољно трговинског, царинског и девизног режима на привредни развитак недовољно развијених република и САП Косово“;
   • „Утицај система друштвеног финансирања на развитак недовољно развијених република и САП Косова“.
 3. м-р Добри Додевски, д-р Елка Димитриева, д-р Александар Мурарцалиев, инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, м-р Вањо Хаџиев, Димитар Каранфиловски, Лила Стошиќ: „Концепција на долгорочниот развој до 2000 година“, Скопје, 1980.
  • Потпроекти:
   • „Заштита и унапреѓивање човекове средине и друштвено-економски развој“;
   • „Регионален развој“;
   • „Општи поглед и основни правци привредног развоја СРМ 1995-2000-те године“;
   • „Просторни развој“.
 4. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски: „Квалификациона структура на вработените, рентабилност во работењето и производноста на трудот во земјоделските организации на СРМ“, Скопје, 1978.
 5. д-р Лазар Соколов, м-р Вањо Хаџиев, м-р Александар Петроски, м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Благоја Наневски, Бранко Фрковиќ: „Продуктивноста на трудот како причина и последица за остварените резултати од работењето во општествениот сектор за стопанството и можностите за вработување на нова работна сила во СР Македонија“, Скопје, 1977.
 6. м-р Добри Додевски, м-р Елка Димитриева, инж. Илија Станчевски, м-р Вањо Хаџиев, Димитар Каранфиловски: „Програма за активирање на стопанските потенцијали во неразвиените општини во СРМ“, Скопје, 1977.
 7. д-р Лазар Соколов, м-р Вањо Хаџиев, м-р Александар Петроски, м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Благоја Наневски, Бранко Фрковиќ: „Продуктивноста на трудот како причина и последица за остварените резултати од работењето во општествениот сектор за стопанството и можностите за вработување на нова работна сила во СР Македонија“, Скопје, 1977.
 8. м-р Никола Ацковски, м-р Благоја Наневски, м-р Александар Мурарцалиев, м-р Томислав Стошиќ и д-р Лазар Соколов: „Станарината и репродукцијата на станбениот фонд во општествена сопственост во СР Македонија“, Скопје, 1976.
 9. „Политика и методи развоја недовољно развијених подручја Југославије“, Скопје, 1974.
  • Потпроекти:
   • „Производне снаге у недовољно развијеним подручјима Југославије“, д-р Лазар Соколов, м-р Елка Димитриева, Никола Ацковски, Гаврил Грковски;
   • „Валоризација специфичних услова развоја привреде брдско-планинских крајева и медитеранске зоне неразвијених подручја Југославије“, инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Боро Пекевски, Милан Зорбовски, Ј. Депилипис, Душан Јеремиќ, Атанас Близнаковски;
   • „Деловање инструмената југословенске економске политике на развој недовољно развијених подручја“, д-р Јован Стојановски, д-р Владимир Полежина, д-р Ксенте Богоев. д-р Никола Узунов, д-р Тихомир Јовановски, д-р Душан Анакиовски.
 10. м-р Никола Ацковски: „Влијанието на стопанскиот систем преку општите услови за стекнување и распределба на доходот врз акумулативната способност на стопанството во СР Македонија“, Скопје, 1974.
 11. Група автори: „Економска и популациона основа за просторно уредување на Охридско-Преспанскиот регион“, Скопје, 1973.
 12. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски: „Општествено-економски движења на село“, Скопје 1973.
 13. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Александар Мурарцалиев: „Водостопанската основа за сливовите на Вардар, Црн Дрим и Струмица“, Скопје, 1973.
 14. инж. Илија Станчевски: „Местото и можностите на индивидуалното земјоделско производсво во сегашната етапа на нашиот развој“, Скопје, 1973.
 15. Група автори: „Положбата на стопанските организации (индустриски и земјоделски) во СР Македонија како недоволно развиено подрачје“, Скопје, 1973.

1963-1972 година

 1. инж. Илија Станчевски, инж. Кирил Џонов, м-р Атанас Близнаковски: „Местото и улогата на индивидуалното земјоделство на сегашната етапа на развитокот на СРМ“, Скопје, 1972.
 2. д-р Лазар Соколов, Никола Ацковски, Милица Мишковска, Трајче Русевски, Александар Петроски, инж. Благоја Старковски: „Производна структура привреде недовољно развијених подручја Југославије, промене и правци развоја“, Скопје, 1972.
 3. м-р Елка Димитриева: „Миграционите движења и проблемот на вработеноста и вработувањето во СРМ“, Скопје, 1971.
 4. д-р Тихомир Јовановски: „Теорија на монетарната рамнотежа во социјалистичкото стопанство“, Скопје, 1971.
 5. д-р Никола Узунов: „Индустриските центри и реони во СР Македонија“, Скопје, 1970.
 6. Група автори: „Продуктивност рада, ефективност основних фондова и акумулативна способност привреде у недовољно развијеним подручјума Југославије“, Скопје, 1970 година.
 7. м-р Добри Додевски: „Организација на претпријатијата по системот на економски единици, квантифицирање на резултантите од економските принципи во работењето на економските единици и распределба спрема вложениот труд во претпријатијата“, Скопје, 1969.
 8. инж. Кирил Џонов, м-р Атанас Близнаковки, Димитар Каранфилвски, инж. Александар Мурарцалиев: „Потенцијални можности и правци на развојот на ридско-планинските подрачја во СР Македонија“, Скопје, 1969.
 9. д-р Никола Кљусев: „Ефективност на инвестициите во индустријата на СР Македонија“, Скопје, 1969.
 10. м-р Вањо Хаџиев: „Продуктивноста на трудот во стопанството на СРМ согледана по стопански области и споредена со други републики и просекот во СФРЈ“, Скопје, 1968.
 11. д-р Никола Кљусев: „Користење на производните капацитети во индустријата на СР Македонија“, Скопје, 1967.
 12. д-р Никола Кљусев, м-р Добри Додевски, м-р Вањо Хаџиев, м-р Атанас Близнаковски: „Технички прогрес и депресијација на средствата со осврт врз вработеноста и продуктивноста во индустријата“, Скопје, 1967.
 13. инж. Илија Станчевски, инж. Кирил Џонов: „Искористување на површините во хидромелиоративните системи на СРМ и проблеми околу ефектуирање на вложените инвестиции“, Скопје, 1966.
 14. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Гаврил Грковски: „Политиката на цени и развиток на одделни земјоделски производи до 1970 година“, Скопје, 1965.
 15. Кирил Џонов: „Можности за поголемо ангажирање на работната сила во земјоделството“, Скопје, 1963.

1952- 1962 година

 1. Коста Сидовски: „Анализа на конзервната индустрија на НР Македонија, преработка на овошје и зеленчук“, Скопје, 1962.
 2. Коста Сидовски: „Можности за зголемување на извозот од НР Македонија и некои негови  проблеми“, Скопје, 1962.
 3. д-р Лазар Соколов: „Промени у структури становништва на територији НР Македоније 1921-1953 год. као одраз економског развоја“, Скопје, 1962.
 4. д-р Лазар Соколов, Коста Сидовски, М. Мургашански и П. Тасевски: „Индустријата во НР Македонија“, Скопје, 1961.
 5. Кочо Аџи Митрески, Тодор Стојановиќ, инж. Слафко Ќуковиќ, Коста Сидовски: “Методологија за анализата на работењето на индустриските претпријатија”, Скопје, 1960.
 6. Коста Сидовски: „Развиток на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941)“, Скопје, 1960.
 7. Лазар Соколов: „Класификација на околиите во НР Македонија спрема степенот на стопанскиот развиток“, Скопје, 1960.
 8. Кирил Џонов: „Оданочување на индивидуалните земјоделски производители во НР Македонија“, Скопје, 1960.
 9. Диме Бојановски, Кирил Џонов, Ана Пемовска: „Развитокот на земјоделството во Македонија“, Скопје, 1955.
 10. Лазар Соколов: „Библиографија за стопанската историја на Македонија“, Скопје, 1955.