АКТИ И ДОКУМЕНТИ

 1. Статут на Економски институт – Скопје
 2. Одлука за утврдување на плати и надоместоци
 3. Правилник за посебните услови и постапки за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
 4. Правилник за внатрешна организација на Економски институт (органограм)
 5. Правилник за внатрешна организација на Економски Институт
 6. Правилник за систематизација на работните места
 7. Закон за работните односи (консолидиран текст)
 8. Статут на Универзитет „Кирил и Методиј“ – Скопје
 9. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии
 10. Правилник за условите, критериумите,правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии)
 11. Деловник за работа
 12. Закон за високото образование
 13. Закон за вработените во јавниот сектор (консолидиран текст)
 14. Закон за научно-истражувачката дејност (консолидиран текст)
 15. Колективен договор за високо образование и наука
 16. Програма за работа на Економски институт 2022-2025 година
 17. Одлука за потврдување избор на директор
 18. Извештај за работата на Економски институт 2020-2021 година
 19. Етички кодекс на УКИМ
 20. Барање за пристап до информации од јавен карактер
 21. Решение за продолжување на рокот на службеното лице кое посредува со информации од јавен карактер
 22. Извештај за работата на Економски институт 2022-2023 година