АКТИ И ДОКУМЕНТИ

 1. Одлука за утврдување на плати и надоместоци
 2. Одлука за организација и систематизација на работните места
 3. Правилник за посебните услови и постапки за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
 4. Правилник за внатрешна организација на Економски институт (органограм)
 5. План за јавни набавки 2022
 6. Правилник за внатрешна организација на Економски Институт
 7. Закон за работните односи (консолидиран текст)
 8. Статут на Универзитет „Кирил и Методиј“ – Скопје
 9. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии
 10. Правилник за условите, критериумите,правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии)
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот институт во Скопје
 12. Закон за високото образование
 13. Закон за вработените во јавниот сектор (консолидиран текст)
 14. Закон за научно-истражувачката дејност (консолидиран текст)
 15. Колективен договор за високо образование и наука
 16. Програма за работа на Економски институт 2022-2025 година
 17. Одлука за потврдување избор на директор
 18. Извештај за работата на Економски институт 2020-2021 година
 19. Етички кодекс на УКИМ
 20. Барање за пристап до информации од јавен карактер
 21. Решение за продолжување на рокот на службеното лице кое посредува со информации од јавен карактер