Новиот модел на докторски студии на УКИМ, по примерот на развиените европски универзитети, е прв од ваков вид, не само во државата, туку и на Балканот. Концептот за организирање на докторските студии во Школа за докторски студии е една од основните карактеристики на интегративното дејствување на Универзитетот.

Економскиот институт учествува во реализацијата на заедничките студии од трет циклус, и тоа:

  1. Економски науки – Економски факултет и Економски институт.
  2. Организациски науки и управување (менаџмент) – Економски факултет, Економски институт и Институт за социолошки и политичко-правни истражувања.

Докторските студии траат три години, што изнесува 180 ЕКТС-кредити.

Студиските програми се состојат од:

  1. обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
  2. едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
  3. пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-кредити.

Обуката за истражување опфаќа:

  • три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување, што изнесува 12 ЕКТС-кредити (сите предмети од оваа група изнесуваат 4 кредити), и тоа: предметот научноистражувачка етика, еден предмет од групата предмети методологија на истражување и уште еден предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која, по предлог на носителите на студиските програми, ја потврдува Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;
  • докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, што изнесува 18 ЕКТС-кредити.

Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област на истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити.

Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус-докторски студии на студиските програми од Демографија, Економски науки и Организациски науки и управување (менаџмент), како и списокот на ментори за академската 2013/14 е објавен на страницата на Универзитетот www.ukim.edu.mk.

АКТИВНИ УПИСИ

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски институт – Скопје по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски институт – Скопје по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус -докторски студии на студиската програма Економски науки, кои ги исполнуваат условите – втор уписен рок    

Прочитај повеќе »

Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии 2023/2024

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_%202023-24.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат

Прочитај повеќе »

Конкурс за трет циклус на студии – втор уписен рок

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат

Прочитај повеќе »

ТРЕТ ЦИКЛУС: Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски Институт – Скопје

Почитувани, на следниот линк можете да ги погледнете прелиминарните листи на пријавени кандидати на трет циклус студии на Економски Институт – Скопје Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски Институт – Скопје по конкурс за 2022/2023 година на трет циклус – програма Организациони науки и управување (менаџмент)

Прочитај повеќе »