МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во периодот од основањето до денес, Економскиот институт – Скопје има остварено плодна меѓународна соработка во доменот на научноистражувачката и на образовната дејност. Во последните 10 години Институтот ги остварува следниве позначајни форми на меѓународна соработка.

  • Од 2012 година Економскиот институт – Скопје, заедно со Економскиот  институт – Сараево; Економскиот институт – Загреб;   Економскиот факулет – Подгорица,  Универзитет  Црна  Гора; Inštitut za ekonomska raziskovanja – Ljubljana и Институт економскиx наука – Београд ја основа меѓународната асоцијација SEEA (Southeastern Europe Association). SEEA изготвува меѓународна публикација „SEE-6 Economic Outlook“. Првиот број на SEE-6 Economic Outlook се објави во ноември 2015 година и до денес се објавени 10 изданија.

 

  • Во 2014 година Економскиот институт – Скопје започна соработка со факултетот CEMAFI International, University of Nice Sophia Antipolis, Nice, France и во октомври 2014 година ја организираше меѓународната конференција на тема: Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery.

 

  • Во рамките на соработката на Економскиот институт – Скопје и асоцијацијата DemoBalk, во месец октомври 2015 година во Охрид, успешно се реализираше Петтата меѓународна конференција за демографијата на Балканот „Населението на Балканот на прагот на 21-от век”.

 

  • Во  2015  година  остварена  е  соработка и  со  Државниот универзитет Uludag University-Бурса, Република Турција, за размена на наставници, заедничко учество на меѓународни проекти и организирање на меѓународни конференции. Во рамките на сорaботката, во месец јули 2017 година во Охрид се одржа меѓународниот симпозиум „4th International Symposium on Accounting аnd Finance ISAF 2017“, во организација на MUFAD- Турција, Uludag University-Бурса, Турција и Економскиот институт – Скопје. Дополнително се потпиша и Ерасмус договор за соработка меѓу Uludag University-Бурса, Турција и Универ.зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Слика 1. Обука во рамки на проектот ХЕЛИКС на тема „Претприемачки вештини за одржливи угостителски претпријатија“-ВИП

Слика 2. Соработка со School of securities and futures Универзитет SWUFE- 2

  • Во октомври 2017 година, во Охрид се одржа 3rd  China CEE conference,  на тема „The role of human capital in the One Belt One Road initiative“.  Организатори на конференцијата беа: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; Confucius Institute;  Економски факултет – Скопје;   Економски институт – Скопје; University of Ljubljana,  Faculty of Economics (Slovenia). Конференцијата беше поддржана од Chinese Academy of Social Sciences, Institute for European Studies in Beijing.

 

  • Во април 2018 година Економскиот институт – Скопје започна соработка со универзитетот: „Southwestern University of Finance and Economics“ при факултетот „School of securities and futures“, Република Кина. Од јуни 2018 година, деканот на факултетот „School of securitiesand futures“, Република Кина, е член на уредувачкиот одбор на меѓународното списание на Економскиот институт – Скопје (Economic development).

 

  • Од 2018 година, Економскиот институт – Скопје остварува соработка и со Универзитетот за менаџмент во Варна.

 

  • Во 2019 година Економскиот институт – Скопје иницираше соработка со Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје и The School of Economic and Regional Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, а од 2020 година плодна соработка се реализира и со Универзитетот за економија и технологија TOBB ETÜ од Турција.

 

Реномирани професори од различни универзитети се гости предавачи во Економскиот институт – Скопје. Исто така, професори од Институтот се визитинг професори и истражувачи на меѓународни универзитети преку ЕРАСМУС програмата