Economic Development Списание на Економски институт - Скопје

Меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмент и др. Списанието е апстрактирано/индексирано во : – EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany).

СПИСАНИЕ ECONOMIC DEVELOPMENT

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 3/2023, December 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.3 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 1-2/2023, April 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.1-2 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 5/2022, December 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.5 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 4/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 3/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 2/2022, October 2022

Излегоа најновите три броеви, специјални изданија, на нашето списание  Economic Development– Економски развој год.24 бр.2,3 и 4 (2022). Трудовите кои се вклучени во списанието се  презентирани на Научната конференција: Современите предизвици на економскиот раст и одржливоста на бизнисите за 70-годишнината на Економскиот институт-Скопје. Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од

Прочитај повеќе »
Економски Развој

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 3/2023, December 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.3 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »
Економски Развој

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 1-2/2023, April 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.1-2 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »
Економски Развој

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 5/2022, December 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.5 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »
Економски Развој

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 4/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »
Економски Развој

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 3/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование,

Прочитај повеќе »
Економски Развој

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 2/2022, October 2022

Излегоа најновите три броеви, специјални изданија, на нашето списание  Economic Development– Економски развој год.24 бр.2,3 и 4 (2022). Трудовите кои се вклучени во списанието се  презентирани на Научната конференција: Современите предизвици на економскиот раст и одржливоста на бизнисите за 70-годишнината на Економскиот институт-Скопје. Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од

Прочитај повеќе »