Home » ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, обезбедена е јавност и отвореност во работењето на имателите на информации и се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
(„Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

Економски институт – Скопје, УКИМ,
ул. Пролет бр. 1
1000 Скопје,
тел. 02/3115-076,
е-маил: eis@ek-inst.ukim.edu.mk

Службено лице:
д-р Искра Станчева – Гигов
е-маил адреса: iskra@ek-inst.ukim.edu.mk
телефонски број: 02/5220-121

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:
Лина Георгиевска
е-маил адреса: lina.georgievska@ek-inst.ukim.edu.mk 
телефонски број: 078/451-433

Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се поднесе по писмен пат во архивата на Економскиот институт – Скопје или преку електронски пат на следната е-пошта: 
lina.georgievska@ek-inst.ukim.edu.mk