Home » ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, обезбедена е јавност и отвореност во работењето на имателите на информации и се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
(„Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

Економски институт – Скопје, УКИМ,
ул. Пролет бр. 1
1000 Скопје,
тел. 02/3115-076,
е-маил: eis@ek-inst.ukim.edu.mk

 

Службено лице:
д-р Искра Станчева – Гигов

го подготви следниот: