ЛИСТА НА КНИГИ И ДРУГИ ИЗДАНИЈА НА ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ

 1. Билјана Ангелова: Сметководство за менаџмент, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски институт – Скопје, 2022, стр. 365
 2. Елизабета Џамбаска и Александра Лозаноска: Монографија под наслов “Економскиот развој и пазарот на работна сила во Република Северна Македонија во услови на Ковид-19 пандемијата”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје, 2023, стр.152
 3. Јаневски Зоран: Дигитална економија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје, 2022, стр.237
 4. Book of Abstracts, International Scientific Conference: Contemporary challenges of economic growth and sustainability of businesses, Irina Piperkova, Elizabeta Djambaska (Eds.), Institute of Economics – Skopje, 2022, pp.138
 5. д-р Владимир Петковски и д-р Искра Станева Гигов: Квалитетот на живот на населението во Република Северна Македонија во врема на Covid-19 пандемија, Скопје, 2022 год, стр 150
 6. Монографијата под наслов „70 години Економски институт  – Скопје“, Скопје, 2022 год, стр 193
 7. д-р Неда Петроска-Ангеловска и д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска: Можности за примена на концептот на зелена економија во МСП во Република Северна Македонија, Скопје, 2021 год, стр 175
 8. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 7 No. 2 November 2021,The Institute for Development and International Relations, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana, 2021, pp.64.
 9. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 7 No. 1 May 2021, The Institute for Development and International Relations, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana, 2021, pp.60.
 10. д-р Искра Станчева Гигов и д-р Исидора Љумович: „Finance, Innovation and Technology: New Models and Structures“, Економски институт, Скопје, 2021 год., стр. 197
 11. д-р Ирина Пиперкова и д-р Александра Лозаноска: Вештини на вработените за конкурентност на мали и средни претпријатија, Економски институт, Скопје, 2020 год., стр. 162
 12. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 6 No. 2 December 2020, The Institute for Development and International Relations, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana, 2020, pp.56.
 13. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 6 No. 1 June 2020, The Institute for Development and International Relations, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana/Faculty of Economics and Business Administration, West University of Timișoara, Romania 2020, pp. 72
 14. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 5 No. 2 December 2019, The Institute for Development and International Relations, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana/Faculty of Economics and Business Administration, West University of Timișoara, Romania, 2019, pp. 58.
 15. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 5 No. 1 June 2019, The Institute for Development and International Relations, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana/Faculty of Economics and Business Administration, West University of Timișoara, Romania 2019, pp. 54
 16. SEE – 6 Economic Outlook, 4 No. 1, March 2018, The Institute of Economics, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade /Institute of Economic Research, Ljubljana, 2018, pp.44.
 17. Бошковска Диана, Мајовски Ирина: Економските импликации од политичката криза во Република Македонија, Економски институт – Скопје, 2018, стр.128
 18. Верица Јанеска, Александра Лозаноска: Особености на активното и неактивното помладо население во Република Македонија – постојни состојби и предизвици, Економски институт-Скопје, 2018, стр. 173.
 19. SEE – 6 Economic Outlook, Vol. 3 No. 1, February 2017, The Institute of Economics, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo / The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana, 2017, pp.48.
 20. Снежана Костадиноска Милошеска, Елизабета Џамбаска: Карактеристики на јавниот долг на Република Македонија, Скопје, УКИМ, Економски институт, 2017, стр. 161.
 21. Бошковска Диана, Георгиева Свртинов Весна: Можности и перспективи за развој на македонската берза на хартии од вредност во услови на криза од глобален и регионален карактер, Економски институт-Скопје, 2017, стр.139
 22. SEE-6 Economic Outlook Vol.2 No.1, June 2016, The Institute of Economics, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade /Institute of Economic Research, Ljubljana, 2016, pp.44
 23. SEE-6 Economic Outlook Vol.1 No.1, November 2015, The Institute of Economics, Zagreb/The Institute of Economics Sarajevo/The Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”/The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica/Institute of Economic Sciences, Belgrade/Institute of Economic Research, Ljubljana, 2015, pp.44
 24. Ангелова, Биљана; Попоска, Климентина: Финансирање на мали и средни претпријатија, Скопје, Економски институт, 2015, стр. 368
 25. Ангелова, Биљана; Попоска, Климентина: Влијание на финансиската криза врз нефункционалните кредити и задолженоста на компаниите и на граѓаните во Република Македонија, Скопје, Економски институт, 2015, стр. 307
 26. Redakteurs  Janeska Verica; Lozanoska Aleksandra: Cinquieme Conference international de demographie des Balkans Ohrid, Republique de Macedoine 21-24 octobre 2015: La population des Balkans a l`aube du XXI eme siècle: livre des resumes, Skopje, Ekonomski institut, 2015, str. 106
 27. Јанеска, Верица, редактор: Научната дијаспора од Република Македонија, Скопје, Економски институт, 2014, стр. 273
 28. Бошковска Диана: Акциите – инструмент на портфолио менаџментот, Економски институт, Скопје, 2014 год., стр. 255
 29. Петковска Мирчевска Татјана, Јаневски Зоран: Претприемничка лабораторија, Економски институт, Скопје, 2014 год., стр.207
 30. д-р Татјана Петковска и д-р Татјана Петковска – Мирчевска: Меѓународен маркетинг концепциски, стратегиски и акциони аспекти
 31. Јаневски Зоран: Претприемништво и електронска трговија, Економски институт, Скопје, 2013 год., стр.421
 32. Ќурчиев Александар, Димитриева Елка, Јовановиќ Амалија, Јанеска Верица и Лозаноска Александра: Демографски терминолошки речник, Економски институт, Скопје, 2012 год.
 33. Петроска-Ангеловска Неда: Готовинскиот тек и ликвидноста на претпријатијата, Економски институт, Скопје, 2009 год.,стр.330
 34. Ацковска Марија: Туризмот и економскиот развој на Република Македонија, Економски институт, Скопје, 2009 год., стр.299
 35. Претприемништво-иновации и конкурентност: научен собир, Скопје: Економски институт-Скопје, Факутет за бизнис администрација ЈИЕ Универзитет-Тетово , Агенција за промоција на претприемништвото во Република Македонија-Скопје, 2008 год., стр. 245.
 36. Ѓорѓевски Ѓорѓи, Данилоска Наташа: Вовед во економика на земјоделството, Економски институт, Скопје, 2008 година, стр. 207
 37. Попоска Климентина: Комерцијално банкарство-успешност и профитабилност, Економски институт-Скопје, Скопје, 2008 година, стр.375
 38. Претприемништво-проблеми,дилеми и перспективи: научен собир, Скопје: Економски институт, Југоисточно Европски Универзитет, Агенција за поддршка на претприемништво, 2007 год.,стр.229
 39. Колодко Гжегож В.: Глобализацијата и перспективите за развој на постсоцијалистичките земји, Економски институт и МАГОР, Скопје, 2004 година, стр.198.
 40. Microeconomic aspects of the integration of the Macedonian economy into regional and international integration –group of authors, Скопје, 2003, стр.190
 41. Ефтимоски Димитар: Економија на развојот, Скопје,2003 година стр. 401
 42. Малите претпријатија во развојот на стопанството на Република Македонија-група автори, Скопје, 2002 год., стр.434
 43. Данилоска Наташа: Институционална поддршка за извоз на производи од агрокомплексот на Република Македонија, Скопје, 2002 год., стр.141.
 44. Секуловска Нада, Петковска-Мирчевска Татјана: Водич за маркетинг истражување, Скопје, 2002 год., стр. 123.
 45. Јанеска Верица: Современите меѓународни миграции емиграцијата од Република Македонија и социоекономскиот развој, Скопје, 2001 год. стр.451
 46. Поповски Васил Г.: Влијанието на организациската култура врз деловноста на претпријатијата, Скопје, 2001 год., стр.253.
 47. Димитриева Елка, Јанеска Верица: Стареење на населението и на работната сила во Република Македонија, Скопје, 2001 год., стр.242.
 48. Петковска Татјана Б.: Неценовните фактори и конкурентската способност на индустриските претпријатија, Скопје, 2001 год., стр.320.
 49. Ангелова д-р Билјана: Будгетинг- Систем на сметководсвено планирање на трошоците и финансискиот резултат во претпријатијата, Скопје, 2001 год., стр. 247.
 50. Пендев д-р Дејан: Претприемништво и мал бизнис, Скопје, 2000 год., стр. 220.
 51. Предуслови за нормално функционирање на пазарот во Република Македонија (автори Љиљана Мишковка-Кајевска….и др.)Скопје, 2000, стр. 167.
 52. Мурарцалиев Александар: Нов приод кон предметот економика на аграрот, Скопје, 1999 год., стр. 312.
 53. Некои аспекти од развојот на македонската економија во услови на транзиција (автори Елка Димитриева…и др.), Скопје, 1999 год., стр. 427.
 54. Данок на додадена вредност, инвестициите и развојот: Зборник на трудови од научен собир, Скопје, 1999 год., стр. 89.
 55. Годишен зборник на Економски институт-Скопје, Скопје, 1997 год., стр.285.
 56. Савев д-р Иван: За македонска проспектива, Скопје, 1996 год., стр. 176.
 57. Годишен зборник на Економскиот институт – Скопје, Скопје, 1995, год., стр. 271.
 58. Годишен зборник на Економскиот институт – Скопје, Скопје, 1993 год., стр. 171.
 59. Економски институт 1952 – 1992, Скопје, 1992 год., стр. 185.
 60. Зборник на трудови – Јубиларно издание 40 години, Скопје, 1992 год., стр. 257.
 61. Демографскиот развој и неговото влијание врз општествено-економскиот развој во СР Македонија (раководител на проектот Димитриева д-р Елка), Скопје, 1990 год., стр. 335.
 62. Извозните можности на СР Македонија (синтеза на основните релевантниаспекти), редактор Тодоров д-р Тодор, Скопје, 1990 год., стр. 345.
 63. Годишен зборник на Економскиот институт – Скопје, Скопје, 1989 год., стр. 217.
 64. Додевски д-р Добри, Димитриева д-р Елка, Хаџиев м-р Вањо: Основи на концепцијата на долгорочниот развој на СР Македонија до 2000-та година, Скопје, 1987 год., стр. 99.
 65. Увозната зависност на стопанството на СР Македонија (состојба, оценка, фактори и услови за разрешување), редакција Тодоров Тодор, Економски институт, Скопје, 1987 год., стр. 191.
 66. Годишен зборник на Економскиот институт – Скопје, Скопје, 1986 год., стр. 399.
 67. Петроски д-р Александар Петроски: Влијанието на техничката опременост на трудот и искористеноста на капацитетите врз продуктивноста во индустријата на СР Македонија, Скопје, 1984 год., стр. 112.
 68. Кусакатов м-р Христо: Планирање на маркетинг – активностите при воведување на нов производ, Скопје, 1980 год., стр. 170.
 69. Стојановски проф. д-р Јован, Мишковска-Кајевска м-р Лилјана: Стопанскиот систем на СФРЈ – пазарните услови, политиката и режимот на цените и економскиот развој на СР Македонија, Скопје, 1978 год., стр. 157.
 70. Мишковска-Кајевска м-р Љиљана, Тодорова м-р Софија, Кусакатов м-р Христо: Маркетинг во организациите на здружениот труд во стопанството на СР Македонија, Скопје, 1978 год., стр. 359.
 71. Џонов Кирил, Станчевски Илија, Мурарцалиев м-р Александар, Каранфиловски Димитар, Наневски м-р Благоја, Ацковски м-р Никола, Димитриева м-р Елка (редактор Соколов д-р Лазар): Стопански систем на СФР Југославија и создавање услови за развој на СР Македонија – Книга ИИ, Скопје, 1978 год., стр. 394.
 72. Соколов д-р Лазар, Стојановски д-р Јован, Додевски м-р Добри, Мишковска-Кајевска м-р Љиљана, Хаџиев м-р Вањо, Стошиќ м-р Томислав, Стошиќ Лила (редактор Соколов д-р Лазар): Стопански систем на СФР Југославија и создавање услови за развој на СР Македонија – Книга И, Скопје, 1978 год., стр. 234.
 73. Ивановски Ѓорѓи, Петроски м-р Александар: Ангажирањето на организациите на здружениот труд на подрачјето на економијата на трудот, Скопје, 1978 год., стр. 187.
 74. Старковски д-р Благоје Д. , Денков Александар Б.: Организација и управување во организациите на здружен труд, Скопје, 1978 год., стр. 414.
 75. Старковски м-р Благоје Д. : Анализа на корелационите односи на техничко-економските индикатори на индустријата во Скопје, Скопје, 1978 год., стр. 96 + прилози.
 76. Зборник на трудови – Јубилејно издание 25 години, Скопје, 1977 год., стр. 309.
 77. Мурарцалиев м-р Александар: Позначајни агроекономски аспекти на земјоделското производство во Струмичкиот регион при просечни услови и со примена на наводнување, Скопје, 1977 год., стр.192.
 78. Додевски м-р Добри: Проблеми структуре у процесу индустријализације недовољно развијених подручја Југославије, Скопје, 1975 год., стр. 103.
 79. Петроски м-р Александар: Економската улога и ефектите од супституцијата на трудот во процесот на воведувањето на техничките иновации во производството, Скопје, 1975 год., стр. 133.
 80. Каранфиловски Димитар: Насеља у СФР Југославији, Скопје, 1975 год., стр. 190 + прилози.
 81. Узунов д-р Никола: Регионални аспекти привредног система Југославије, Скопје, 1974 год., стр. 127.
 82. Станчевски Илија: Економика во производството на ориз, Скопје, 1974 год., стр. 127 + 2 прилози.
 83. Димитриева м-р Елка, Станчевски Илија (руковидилац и редактор Соколов д-р Лазар): Резерве радне снаге по подручјима у СФР Југославији, Скопје, 1974 год., стр. 183 + 22 прилози.
 84. Додевски м-р Добри: Можности за проширена репродукција во стопанските организации во СР Македонија, Скопје, 1974 год., стр. 211.
 85. Стојановски д-р Јован: Преливање народног дохотка преко тржишног механизма у Југославији, Скопје, 1973 год., стр. 102.
 86. Соколов д-р Лазар: Достигнути степен и перспектива привредног развоја недовољно развиених подручја у Југославији, Скопје, 1973 год., стр. 71.
 87. Мишковска Лилјана: Големината како детерминанта на потребата за окрупнување и интеграционите движења на индустриските и земјоделските стопански организации во СР Македонија, Скопје, 1973 год., стр. 149.
 88. Стојановиќ проф. Тодор, Николовски проф. д-р Ѓорѓи: Положба на стопанските организации на СР Македонија како недоволно развиено подрачје Положба и економските карактеристики на индустриските и земјоделските стопански организации во СР Македонија, Скопје, 1973 год., стр. 467.
 89. Полежина д-р Владимир: Преливање народног дохотка у примарној и секундарној расподели, његови ефекти и квантификација, Скопје, 1973 год., стр.191.
 90. Економски институт 1952-1972 – Скопје, 1971 год., стр. 165.
 91. Михајлов Илија Т.: Земјоделско стопанско стопански реони и микро реони во СР Македонија, Скопје, 1971 год., стр. 404.
 92. Јеремиќ Душан :Туристички региони во Македонија, Скопје, 1971 год., стр. 217.
 93. Соколов д-р Лазар: Економска регионализација на СР Македонија, Скопје, 1971 год., стр. 230 + картограми.
 94. Ќурчиев д-р Александар: Демографски региони во СР Македонија, Скопје, 1971 год., стр. 177.
 95. Беќар Димо: Шумско-стопански региони во СР Македонија, Скопје, 1971 год., стр. 112.
 96. Јовановски д-р Тихомир: Теорија на монетарната рамнотежа во социјалистичкото стопанство, Скопје, 1971 год., стр. 378.
 97. Кироски д-р Панче: Природно-географски региони во СР Македонија, Скопје, 1970 год., стр. 212.
 98. Соколов д-р Лазар: Населени места во СР Македонија, демографски и економски истражувања, Скопје, 1970 год., стр. 290.
 99. Узунов д-р Никола: Индустриските центри и реони во СР Македонија, Скопје, 1970 год., стр. 210.
 100. Додевски м-р Добри: Организација на претпријатијата по системот на економски единици, квантифицирање на резултатите од економските принципи во работењето на економските единици и распределба спрема вложениот труд во претпријатијата, Скопје, 1969 год., стр. 301.
 101. Соколов д-р Лазар: Библиографија за стопанската историја на Македонија (период до 1945 година) книга ИИ, Скопје, 1969 год., стр. 496.
 102. Кљусев д-р Никола: Ефективност на инвестициите во индустријата на СР Македонија, Скопје, 1969 год., стр. 345.
 103. Џонов Кирил, Станчевски Илија, Стојановски Илија, Русевски Ѓорѓи: Економика на тутунот кај индивидуалните производители во прилепско подрачје, Скопје, 1969 год., стр. 309.
 104. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Рентабилноста на тутунот во општествениот сектор во 1966 год., Скопје, 1969 год., стр. 66 + прилози.
 105. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Рентабилноста на памукот во општествениот сектор на СР Македонија во 1966 год., Скопје, 1969 год., стр. 50 + прилози.
 106. Кљусев д-р Никола: Користење на производните капацитети во индустријата на СР Македонија, Скопје 1967 год., стр. 216.
 107. Соколов д-р Лазар: Методологија за детерминирање на економски региони, Скопје, 1966 год., стр. 156.
 108. Кљусев д-р Никола: О критериумима и методама оцењивања економске ефикасности инвестиција, Скопје, 1965 год., стр. 298.
 109. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Инвестиционите вложувања и нивниот одраз врз производно-економските резултати во општествениот сектор на земјоделството, Скопје, 1964 год., стр. 109 + 13 прилози.
 110. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Економика на производството на тутун во општествениот сектор на СРМ за 1964, Скопје, 1964 год., стр. 97 + 52 прилози.
 111. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Производни трошоци и цена на чинењето на производството на тутун во општествениот сектор во 1964 год., стр. 83 + 39 прилози.
 112. Соколов д-р Лазар: Резерви на работната сила во одделните под-рачја во СР Македонија, 1960/1961 и прогноза за 1970 година, Скопје, 1964 год., стр. 410.
 113. Група автори: Резерве радне снаге индивидуалних газдинства Југославије, Скопје, 1964 год., стр. 223 + 55 прилози.
 114. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Производни трошоци и цена на чинењето на производството на памук во општествениот сектор, Скопје, 1964 год., стр. 83 + 38 прилози.
 115. Кљусев Никола: Активизационен период во инвестициите, Скопје, 1963 год., стр. 295 + 72 прилози.
 116. Сидовски Коста: Кланичната индустрија во СР Македонија. Скопје, 1963 год., стр. 260 + 72 шеми.
 117. Соколов д-р Лазар: Можности за ангажирање на работната сила во земјоделските дејности во СР Македонија, Скопје, 1963 год., стр. 267 + прилози.
 118. Џонов Кирил: Можности за поголемо ангажирање на работната сила во земјоделството, Скопје, 1963 год., стр. 136.
 119. Сидовски Коста: Анализа на конзервната индустрија во НР Македонија, Скопје, 1962 год., стр. 269 + 16 шеми.
 120. Сидовски Коста: Можности за зголемување на извозот од НР Македонија и некои негови проблеми, Скопје, 1962 год., стр. 165.
 121. Соколов д-р Лазар: Промене у структури становништва на терито-рии НР Македоније 1921-1953 година као одраз економског развоја, Скопје, 1962 год., стр. 348.
 122. Соколов д-р Лазар, Сидовски Коста, Мургашански М., Тасевски П.: Индустријата во НР Македонија, Скопје, 1961 год., стр. 291.
 123. Аџи-Митрески Кочо, Стојановиќ Тодор, Куковиќ Славко, Сидовски Коста: Методологија за анализата на работењето на индустриските претпријатија, Скопје, 1960 год., стр. 196.
 124. Сидовски Коста: Развиток на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војни (1913-1941) Скопје 1960 год., стр. 367.
 125. Соколов д-р Лазар: Класификација на околиите во НР Македонија спрема степенот на стопанскиот развиток, Скопје, 1960 год., стр. 107.
 126. Џонов Кирил: Оданочувањето на земјоделските производители во НР Македонија, Скопје, 1960 год., стр. 133.
 127. Бојановски Диме, Џонов Кирил, Пемовска Ана: Развитокот на земјоделството во Македонија, Скопје, 1955 год., стр. 328.
 128. Соколов д-р Лазар: Библиографија за стопанската историја на Македонија (период од 1945 година): Книга I, Скопје, 1955 год., стр. 506.