Документи и акти

Со цел да се подобри транспарентноста и отчетноста, Економски Институт – Скопје секогаш навремено ги објавува
извештаите и информациите за јавноста да има подобри увиди во нашето работење