Листа на изборни предмети на едногодишните студиски програми на Економски институт – Скопје

Финансиски менаџмент
Број ПредметиНаставнициЕКТС
1.Стратегии на ценипроф. д-р Татјана Петковкса Мирчевска
проф. д-р Биљана Ангелова
5
2.Финансирање на локалната самоуправапроф. д-р Биљана Ангелова
доц. д-р Владимир Петковски
5
3.Финансирање и управување со МСПпроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
4.Управување со средства и изворипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
5.Проектен менаџментпроф. д-р Биљана Ангелова
проф д-р Елизабета Џамбаска
5
6.Комерцијално банкарствопроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
7.Јавни финансиипроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
8.Инвестиционо банкарствопроф. д-р Диана Бошковска
проф. д-р Климентина Попоска
5
9.Инвестициона и портфолио анализапроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
5
10.Микрофинансирање во земјоделствотопроф. д-р Наташа Даниловска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова – Михајловска
5
11.Финансиска анализа и известувањепроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
12.Методолоѓија на научноистражувачката работапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Марија Таковска
5
13.Финансиски пазари и институциипроф.д-р Ирина Мајовски
проф.д-р Диана Бошковска
5

Претприемништво
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Креативност, иновативност и претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Зоран Јаневски
5
2.Електронски бизниспроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Зоран Јаневски
5
3.Економика на претпријатијатапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Марија Таковска
5
4.Претприемништво и трансфер на нови технологиипроф. д-р Неда Петровска Ангеловска
проф. д-р Диана Бошковска
5
5.Меѓународен бизнис и МСПпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
5
6.Бизнис планирањедоц. д-р Владимир Петковски
доц. д-р Александра Лозаноска
5
7.Семејни бизнисипроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
8.Корпоративно претприемништвопроф. д-р Ирина Мајовска
проф. д-р Елизабета Џамбаска
5
9.Започнување нов претприемнички потфатпроф. д-р Милена Бошкоска Клисароски
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова – Михајловска
5
10.Претприемнички стратегии во јавниот секторпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Елена Давитковска
5
11.Социјално претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
5

Агробизнис
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Меѓународна трговија со хранапроф. д-р Силана Мојсовска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
2.Управување со трошоци и ценовни политики во аграротпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
3.Квалитет и стандардизацијапроф. д-р Наташа Данилоска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
4.Менаџмент на човечки ресурси во аграротпроф. д-р Милена Бошкоска Клисароски
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
5.Претприемништво и стратегии за мал агробизниспроф. д-р Зоран Јаневски
проф. д-р Ирина Мајовски
5
6.Финансирање и инвестиции во аграротпроф. д-р Диана Бошковска
доц. д-р Владимир Петковски
5
7.Стратегии за рурален развојдоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Александра Лозаноска
5
8.Аграрна политикапроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Владимир Петковски
5
9.Агротуризампроф. д-р Марија Таковска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
10.Управување со ризици и осигурување во земјоделствотопроф. д-р Климентина Поповска
проф. д-р Наташа Данилоска
5

Меѓународен менаџмент
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Меѓународен финансиски менаџментпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
5
2.Глобална економијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф.д-р Васил Поповски
5
3.Водство и Организациско однесувањепроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
5
4.Меѓународни пазари на трудотпроф. д-р Верица Јаневска
доц. д-р Александра Лозановска
5
5.Деловна етика и КООпроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Елена Давитковска
5
6.Глобално претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Силвана Мојсовска
5
7.Менаџмент на променипроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Зоран Јаневски
5
8.Бренд менаџментпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска5
9.Eкономија за менаџеридоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Владимир Петковски
5
10.Бизнис логистикапроф. д-р Ирина Пиперкова
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
11.Меѓународно оданочувањепроф.д-р Снежана Костадиноска- Милошеска
доц. д-р Владимир Петковски
5

Меѓународна економија
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Инвестиции и трансфер на технологијапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Диана Бошковска
5
2.Меѓународно бизнис окружувањепроф. д-р Верица Јанеска
доц. д-р Александра Лозаноска
5
3.Меѓународен менаџментпроф д-р Васил Поповски
проф д-р Силвана Мојсовска
5
4.Економска дипломатијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
5.Економија на европската интеграцијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
5
6.Меѓународна конкурентностдоц. д-р Александра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
7.Меѓународна антитрустова економијапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
проф. д-р Елена Давитковска
5
8.Меѓународни маркетинг стратегиипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска5
9.Дигитална економија и глобализацијапроф. д-р Зоран Јаневски
доц. д-р Владимир Петковски
5
10.Меѓународни финансиски пазари и институциипроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска5

Логистика на бизнисот
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Оперативен менаџментпроф. д-р Неда Петроска Ангеловска
проф. д-р Милена Бошкоска Клисароски
5
2.Управување со ризиципроф. д-р Неда Петроска- Ангеловска
проф. д-р Климентина Попоска
5
3.Корпоративни комуникациипроф.д-р Диана Бошковска
проф. д-р Наташа Данилоска
5
4.Логистика точно навреме
(Just in time логистика)
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
5.Глобално бизнис опкружување и бизнис етикапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5