Агробизнис

 

При креирањето на наставниот план и програма на насока Агробиснис земено е предвид дека во Република Македонија се случија значајни развојни промени, посебно во областа на земјоделското производство (промени во сопственичката структура, преструктурирање на организационите облици на деловните системи, промена на нивната големина, интензивирање на производството и слично). Без образовни стручњаци, едуцирани на соодветен начин не е можно да се следат овие промени, поточно да се обезбеди управување со земјоделското производство и прехранбената индустрија преку искористување на обновливите природни ресурси, заштита на околината, зачувување на ресурсите во руралните подрачја и културното наследство.

Програмата на последипломските студии од областа на агробизнисот ги нуди сите потребни знаења, вештини и компетенции кои се неопходни за постигнување на краткорочните и долгорочните цели од областа на агробизнисот во Република Македонија, со оглед на тоа што студентите со соодветните методи на настава и учење се квалификувани за креативна и иновативна работа и успешно користење на нивните знаења и вештини од агробизнисот во земјоделското производство и прехранбената индустрија. По завршувањето на студиите студентите од овој профил може да се вработуваат во претпријатијата и да работат во подрачја на: организација на производство и преработка, маркетинг и дистрибуција на земјоделско-прехранбените производи, банки при кредитирање на производството, осигурителни компании при осигурување на производството и основните средства, претставништва, владини агенции, земјоделски стручни советодавни служби и слично. Исто така, тие може да вршат едукација (средно и високо образование), да работат во наука и развој и на работи околу утврдување на данок на приход особено во области во кои доминираат приходи од земјоделството, шумарството и водостопанството.

Со оваа студиска програма се стекнуваат знаења и вештини кои можат да бидат од голема полза при отварање или водење на сопствен бизнис, а со тоа и се прошируваат можностите за самовработување.

Студиска програма Агробизнис (4+1, вкупно 60 кредити)

I Семестар   
Број КодПредметиЕКТС
1.АБ4101Економика на аграрот7
2.АБ4102Заедничка земјоделска политика на ЕУ7
3.АБ4103Агромаркетинг7
4.АБ4104Менаџмент во агробизнисот7
5.Од листа на изборни предмети на УКИМ2
Вкупно30

II Семестар   
БројКодПредметиЕКТС
1.Од листа на изборни предмети на ЕИС5
2.Од листа на изборни предмети на ЕИС5
3.Магистерски труд20
Вкупно30Студиска програма Агробизнис (3+2, вкупно 120 кредити)

I Семестар   
БројКодПредметиЕКТС
1.АБ3101Економика на аграрот12
2.АБ3102Заедничка земјоделска политика на ЕУ12
3.Од листа на изборни предмети6
Вкупно30

II Семестар   
БројКодПредметиЕКТС
1.АБ3103 Агромаркетинг12
2.АБ3104Меѓународна трговија со храна12
3.Од листа на изборни предмети6
Вкупно30

III Семестар   
БројКодПредметиЕКТС
1.АБ3105Менаџмент во агробизнисот 12
2.АБ3106Управување со трошоци и ценовни политики во аграрот12
3.Од листа на изборни предмети6
Вкупно30

IV Семестар   
БројКодПредметиЕКТС
1.Од листа на изборни предмети6
2.Изборен од листа на УКИМ4
3.Изработка на магистерскиот труд20
Вкупно30

Потребни документи за запишување

– Уверение од факултет (оригинал или копија заверена на нотар)
– Биографија
– Државјанство (уверение)
– Потврда за познавање на странски јазик
– Молба адресирана до Научен совет при Економски институт-Скопје
– Пријавен лист
– Образец за запишување на семестар
– Индекс
– Таксена марка уплатена со СМС порака: “ТМ(празно место)ИМЕ(празно место)ПРЕЗИМЕ(празно место)цена”
Пораката се праќа на бројот: 144 166

Начинот на студирање ќе се остварува според Правилата за студирање на едногодишни и двегодишни студии, објавени на веб-страната на Економскиот институт-Скопје.