Листа на изборни предмети на двегодишните студиски програми
на Економски институт

Финансиски менаџмент
Број ПредметиНаставнициЕКТС
1.Инвестициона и портфолио анализапроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
6
2.Инвестиционо банкарствопроф. д-р Диана Бошковска
проф. д-р Климентина Попоска
6
3.Јавни финансиипроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
6
4.Комерцијално банкарствопроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
6
5.Стратегии на ценипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Биљана Ангелова
6
6.Финансирање на локалната самоуправапроф. д-р Биљана Ангелова
доц. д-р Владимир Петковски
6
7.Проектен менаџментпроф. д-р Биљана Ангелова
проф д-р Елизабета Џамбаска
6
8.Микрофинансирање во земјоделствотопроф. д-р Наташа Даниловскадоц. д-р Катерина Хаџи Наумова -Михајловска6
9.Финансиска анализа и известувањепроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
6
10.Методологија на научноистражувачката работапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Марија Таковска
6
11.Финансиски пазари и институциипроф. д-р Диана Бошковска
проф. д-р Ирина Мајовски
6
Претприемништво
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Креативност, иновативност и претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Зоран Јаневски
6
2.Електронски бизниспроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Зоран Јаневски
6
3.Меѓународен бизнис и МСПпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
6
4.Бизнис планирањедоц. д-р Владимир Петковски
доц. д-р Александра Лозаноска
6
5.Семејни бизнисипроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
6
6.Корпоративно претприемништвопроф. д-р Ирина Мајовска
проф. д-р Елизабета Џамбаска
6
7.Започнување нов претприемнички потфатпроф. д-р Милена Бошкоска Клисароски
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова – Михајловска
6
8.Претприемнички стратегии во јавниот секторпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Елена Давитковска
6
9.Социјално претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
6
Агробизнис
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Квалитет и стандардизацијапроф. д-р Наташа Данилоска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
6
2.Менаџмент на човечки ресурси во аграротпроф. д-р Милена Бошкоска Клисароски
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
6
3.Претприемништво и стратегии за мал агробизниспроф. д-р Зоран Јаневски
проф. д-р Ирина Мајовски
6
4.Финансирање и инвестиции во аграротпроф. д-р Диана Бошковска
доц. д-р Владимир Петковски
6
5.Стратегии за рурален развојдоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Александра Лозаноска
6
6.Аграрна политикапроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Владимир Петковски
6
7.Агротуризампроф. д-р Марија Таковска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
6
8.Управување со ризици и осигурување во земјоделствотопроф. д-р Климентина Поповска
проф. д-р Наташа Данилоска
6
Меѓународен менаџмент
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Водство и Организациско однесувањепроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
6
2.Меѓународни пазари на трудотпроф. д-р Верица Јаневска
доц. д-р Александра Лозановска
6
3.Деловна етика и КООпроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Елена Давитковска
6
4.Глобално претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Силвана Мојсовска
6
5.Менаџмент на променипроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Зоран Јаневски
6
6.Бренд менаџментпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска6
7.Економија за менаџеридоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Владимир Петковски
6
8.Бизнис логистикапроф. д-р Ирина Пиперкова
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
6
9.Меѓународно оданочувањепроф. д-р Снежана Костадиноска- Милошеска
доц. д-р Владимир Петковски
6
Меѓународна економија
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Економска дипломатијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
6
2.Економија на европската интеграцијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
6
3.Меѓународна конкурентностдоц. д-р Александра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
6
4.Меѓународна антитрустова економијапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
проф. д-р Елена Давитковска
6
5.Меѓународни маркетинг стратегиипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска6
6.Макроекономски политики и развојпроф. д-р Александра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
6
7.Дигитална економија и глобализацијапроф. д-р Зоран Јаневски
доц. д-р Владимир Петковски
6
8.Меѓународни финансиски пазари и институциипроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска6
Логистика на бизнисот
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Оперативен менаџментпроф. д-р Неда Петроска Ангеловска
проф. д-р Милена Бошкоска Клисароски
6
2.Управување со ризиципроф. д-р Неда Петроска- Ангеловска
проф.д-р Климентина Попоска
6
3.Корпоративни комуникациипроф. д-р Диана Бошковска
проф.д-р Наташа Данилоска
6
4.Логистика точно навреме
(Just in time логистика)
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
6
5.Глобално бизнис опкружување и бизнис етикапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
6
6.Иновации и менаџмент со променипроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
6
7.Теорија на игри за претприемачи и менаџерипроф. д-р Зоран Јаневски
доц. д-р Елизабета Џамбаска
6
8.Логистика и конкурентност на претпријатијатапроф. д-р Неда Петроска Ангеловска доц. д-р Александра Лозаноска6