Бизнис менаџмент

 

Студиската програма по Бизнис менаџмент обезбедува интердисциплинарен пристап при изучувањето на економската реалност кој е неопходен со оглед на современите научни сознанија и трендови на модерната глобализирана економија, како и динамичките промени во современото економско опкружување и и потреба за континуирано задоволување на растечките потреби на деловните субјектии државните институции за компетентни стручни кадри од економската и правната сфера.

Студиите од областа на бизнис менаџментот имаат за цел да обезбедат продлабочени знаења за финансиската и маркетинг теорија и пракса, што овозможува стекнување на знаења и вештини за стручна и научна проценка како конзистентна основа за донесување одлуки за инвестирање, тековно работење, одржување на линквидност, дивидендна политика, управување со изворите и средствата на компанијата, начините за истражување на пазарот заради утврдување на преференциите на потрошувачите,концепирање на адекватна стратегија за подолгорочно позиционирање на домашниот и странскиот пазар и сл.

Правните аспекти за имплементација на оваа програма се огледаат во интегралната целина меѓу правото и економијата односно како поддршка за развојот на бизнисот и економијата, бидејќи правото е основен чинител кој се грижи за заштитата, а воедно и овозможува ефикасно работење (законско) на сите економски субјекти од јавен и пред се приватен карактер коишто егзистираат во државата. Правните аспекти на оваа програма овозможуваат запознавање со основите пред се на корпоративното право, деловното право, правниот статус на субјектите, нивните органи, нивното влегување во правниот промет, склучување на договори, заштита на нивната интелектуална и индустриска сопственост и сл. Студиската програма по Бизнис Менаџмент е достапна и акредитирана и како стуиум на англиски јазик.

Студиска програма Бизнис менаџмент (4+1, вкупно 60 кредити)

I Семестар
БројКодПредметиЕКТС
1.БМ4101Финансиски менаџмент7
2.БМ4102Маркетинг менаџмент7
3.БМ4103Трговско право7
4.БМ4104Трудово право и службенички системи7
5.Од листата на изборни предмети на УКИМ2
Вкупно30

II Семестар
БројКодПредметиЕКТС
1.БМ4200Од листа на изборни предмети5
2.БМ4200Од листа на изборни предмети5
Магистерски труд20
Вкупно30Студиска програма Бизнис менаџмент (3+2, вкупно 120 кредити)

I Семестар
БројКодПредметиЕКТС
1.Финансиски менаџмент12
2.Менаџерски договори12
3.Од листа на изборни предмети6
Вкупно30

II Семестар
БројКодПредметиЕКТС
1.Маркетинг менаџмент12
2.Трговско право12
3.Од листа на изборни предмети6
Вкупно30

III Семестар
БројКодПредметиЕКТС
1.Менаџмент на ризици12
2.Трудово право и службенички системи12
3.Од листа на изборни предмети6
Вкупно30

IV Семестар
БројКодПредметиЕКТС
1.Од листа на изборни предмети6
2.Изборен од листа на УКИМ4
3.Изработка на магистерски труд20
Вкупно30

Потребни документи за запишување

– Уверение од факултет (оригинал или копија заверена на нотар)
– Биографија
– Државјанство (уверение)
– Потврда за познавање на странски јазик
– Молба адресирана до Научен совет при Економски институт-Скопје
– Пријавен лист
– Образец за запишување на семестар
– Индекс
– Таксена марка уплатена со СМС порака: “ТМ(празно место)ИМЕ(празно место)ПРЕЗИМЕ(празно место)цена”
Пораката се праќа на бројот: 144 166

Начинот на студирање ќе се остварува според Правилата за студирање на едногодишни и двегодишни студии, објавени на веб-страната на Економскиот институт-Скопје.