СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 4/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др. 

Електронски пристап на веб страната на Економски институт-Скопје www.ek-inst.ukim.edu.mk Списанието е апстрактирано/индексирано во : – EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPLICATIONS ON THE FINANCIAL RISKS

Biljana Hadzi -Velkova, Milica Milosheska Gavrovska, Maja Stevkova Shterieva
6-20

https://www.doi.org/10.55302/ED2224406hv

https://www.doi.org/10.55302/ED22244021e
https://www.doi.org/10.55302/ED22244037m

https://www.doi.org/10.55302/ED22244054m

https://www.doi.org/10.55302/ED22244067p

https://www.doi.org/10.55302/ED22244077r

https://www.doi.org/10.55302/ED22244094v

https://www.doi.org/10.55302/ED22244111ssh

ESTIMATING PUBLIC CLIMATE FINANCE USING OBJECTIVE–BASED COST COMPONENT APPROACH

Aleksandar Naumoski, Madhukar Upadhya, Pavlina Zdraveva
126-147

https://www.doi.org/10.55302/ED22244126n

https://www.doi.org/10.55302/ED22244148t

MANAGING VIRTUAL TEAMS

Ena Petreska
160-173

https://www.doi.org/10.55302/ED22244160p