Економски Развој

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 3/2023, December 2023

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 3/2023, December 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.3 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 1-2/2023, April 2023

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 1-2/2023, April 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.1-2 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 5/2022, December 2022

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 5/2022, December 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.5 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 4/2022, October 2022

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 4/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 3/2022, October 2022

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 3/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24  No. 2/2022, October 2022

СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 2/2022, October 2022

Излегоа најновите три броеви, специјални изданија, на нашето списание  Economic Development– Економски развој год.24 бр.2,3 и 4 (2022). Трудовите кои се вклучени во списанието се  презентирани на Научната конференција: Современите предизвици на економскиот раст и одржливоста на бизнисите за 70-годишнината на Економскиот институт-Скопје. Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од […]

Read More

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.24  No. 1/2022, April 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.24 No. 1/2022, April 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.1 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development  Year.23  No. 2-3/2021, December 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.23 No. 2-3/2021, December 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.23 бр.2-3 (2021). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development  Year.23  No. 1/2021, April 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.23 No. 1/2021, April 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.1 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More