Економски Развој

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.24  No. 1/2022, April 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.24 No. 1/2022, April 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.1 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development  Year.23  No. 2-3/2021, December 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.23 No. 2-3/2021, December 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.23 бр.2-3 (2021). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development  Year.23  No. 1/2021, April 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.23 No. 1/2021, April 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.1 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More