Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии 2023/2024

Почитувани,

Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк:

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_%202023-24.pdf

УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ:

На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги исполнуваат следниве основни услови:

 • завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити од првиот и вториот циклус студии збирно;
 • завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски активности;
 • стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити;
 • остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8,00;
 • познавање на англиски јазик и стекнат сертификат/уверение за познавање на англиски јазик.

Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите19.9.2023 – 6.10.202311.12.2023 – 22.12.2023
Објавување прелиминарни листи13.10.202328.12.2023
Одлучување по приговори20.10.202312.1.2024
Објавување конечни листи25.10.202322.1.2024
Запишување на кандидатите26.10.2023 – 3.11.202323.1.2024 – 31.1.2024

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/O1-PK-Prijaven-list-za-konkuriranje.docx
 • првична согласност на ментор од листата на ментори https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/SSDS/O2-PSM-Prvichna-soglasnost-na-mentor.docx
 • писмо за мотивација со назначување на областа на истражување;
 • кратка биографија;
 • уверение за положени испити од прв циклус студии, односно од додипломски студии;
 • уверение за положени испити од втор циклус студии, односно од постдипломски студии;
 • диплома од прв циклус студии, односно од додипломски студии;
 • диплома од втор циклус студии, односно од постдипломски студии;
 • сертификат/уверение за познавање на англиски јазик. Познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската програма се изведувала на англиски јазик.
 • Кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус студии – докторски студии, како и еквиваленција на оценките, доколку системот на оценување е различен од Република Северна Македонија.

 

ЛИСТА

на слободни менторски места на студиските програми

Организациски науки и управување (менаџмент)
Студиска програмаМенторСлободни места за запишување студенти на трет циклус – докторски студии за учебната 2023/2024 година
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Биљана Ангелова0
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Васил Поповски2
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска1
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Зоран Јаневски0
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Силвана Мојсовска2
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Климентина Попоска1
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Диана Бошковска1
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Наташа Данилоска1
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Неда Петроска Ангеловска3
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Ирина Пиперкова3
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Искра Станчева Гигов3
Организациски науки и управување (менаџмент)Проф. д-р Катерина Хаџи Нумова Михајловска3
Економски науки
Студиска програма МенторСлободни места за запишување студенти на трет циклус – докторски студии за учебната 2023/2024 година
Економски наукиПроф. д-р Снежана Костадиноска Милoшеска1
Економски наукиПроф. д-р Биљана Ангелова0
Економски наукиПроф. д-р Климентина Попоска1
Економски наукиПроф. д-р Зоран Јаневски0
Економски наукиПроф. д-р Елизабета Џамбаска3
Економски наукиПроф. д-р Александра Лозаноска3
Економски наукиПроф. д-р Искра Станчева Гигов3
Економски наукиПроф. д-р Владимир Петковски3