КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Почитувани,
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии – втор уписен рок на студиските програми на Економски Иститут во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: