IV. Mеѓународен симпозиум за сметководство и финансии (4th International symposium on Accounting and Finance – ISAF, 2017)

Во периодот од 3 до 5 Јуни 2017 година, во Охрид, Република Македонија се одржа Четвртиот Меѓународен симпозиум за сметководство и финансии организиран од Здружението на академици по сметководство и финансии (ААФА), Турција; Економскиот институ – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија и Универзитетот „Улудаг“, Турција. На оваа конференција беа прифатени 48 трудови за усна презентација од различни земји кои дадоа особен придонес во развојот на културата на сметководственото евидентирање и ревизијата, како и во збогатувањето на научното истражување во оваа област.

Прочитај повеќе: https://docplayer.net/52961863-Iv-international-symposium-on-accounting-and-finance-isaf-2017.html