ОТВОРЕН ДЕН на ЕИС

ОТВОРЕН ДЕН на Економски институт – Скопје, на 2 декември 2022 година од 11:00 до 13:00 часот во просториите на нашиот институт.
Дојдете на Економски институт – Скопје да се запознаете со нашите едногодишни и двогодишни студиски програми од втор циклус на студии!
Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!
Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!
Се гледаме на 2 декември!