SEE-6 Economic Outlook

SEE-6 Economic Outlook е првиот број на публикација изработена во соработка со институциите-членки на меѓународната асоцијација SEEA (Southeastern Europe Association): Економски институт, Сараево; Економски институт, Загреб; Економски факултет, Подгорица - Универзитет Црнa Горa; Екномски институт - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“; Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana и Институт економских наука, Београд.

SEEA е основана со цел да се промовираат економските истражувања во Југоисточна Европа; да го охрабри вмрежувањето и соработката меѓу земјите-членки; да се развијат заеднички истражувачки програми; да се организираат научни конференции, тркалезни маси и најразлични средби.

SEE-6 Economic Outlook е полугодишна публикација на англиски јазик во која се претставени најновите економски движења и краткорочни макроекономски проекции во шестте земји членки: Хрватска, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора. Покрај тоа во секој број се прави анализа на селектирана економска тема во која се споредуваат состојбите во наведените земји. Во првиот број се анализира бизнис опкружувањето во шестте земји врз база на податоците на Светска Банка и се споредува со бизнис опкружувањето во ЕУ и десетте посттранзициски членки на Унијата