Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol. 1 No.1 2015)

Во првиот број се анализира бизнис опкружувањето во шестте земји врз база на податоците на Светска Банка и се споредува со бизнис опкружувањето во ЕУ и десетте посттранзициски членки на Унијата.

Меѓународната публикација SEE-6 Economic Outlook е достапно во електронска верзија на следниов линк. Како и вообичаено, оваа публикација дава преглед на економските трендови и краткорочните предвидувања за РС Македонија и останатите земји од Југоисточна Европа кои се предмет на анализа како: Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Словенија.