СООПШТЕНИЕ: Одбрана на докторска дисертација – м-р Енис Мулоли

СООПШТЕНИЕ

 Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје известува дека кандидатот м-р Енис Мулоли јавно ќе ја брани докторска дисертација под наслов:

„The impact of human resource management practices to financial and non-financial performance of SMES in manufacturing industry“/„Влијанието на менаџмент практиките на човечките ресурси врз финансиското и нефинансиското работење на МСП во преработувачката индустрија“.

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 7.5.2024 година – вторник, во 12,00 часот, во Големата сала на Економски институт- Скопје.

ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ