ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 3/2023, December 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.3 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др. 

Електронски пристап на веб страната на Економски институт – Скопје
www.ek-inst.ukim.edu.mk . Списанието е апстрактирано/индексирано во:
– EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)

https://www.doi.org/10.55302/ED2325307k

https://www.doi.org/10.55302/ED23253021j

https://www.doi.org/10.55302/ED23253035m

https://www.doi.org/10.55302/ED23253047m

IMPLEMENTATION OF GREEN ECONOMY CONCEPT IN SMES: ЕMPIRICAL RESEARCH IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Katerina Hadzi Naumova-Mihajlovska, Neda Petroska –Angelovska
60-70

https://www.doi.org/10.55302/ED23253060hnm

https://www.doi.org/10.55302/ED23253071s

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGES ON INDUSTRY AND POPULATION IN THE OHRID-PRESPA REGION

Vladimir Petkovski, Snezana Kostadinoska Miloseska, Spire Arsov
82-99

https://www.doi.org/10.55302/ED23253082p

THE “GLASS CEILING” PHENOMENON AND WOMEN MANAGERS: REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND OTHER REGIONS IN EUROPE

Tea Josimovska, Katerina Hadzi Naumova-Mihajlovska, Zoran Janevski, Agim Rushiti
100-115

https://www.doi.org/10.55302/ED23253100j

https://www.doi.org/10.55302/ED23253116z

https://www.doi.org/10.55302/ED23253126g

https://www.doi.org/10.55302/ED23253139mg

https://www.doi.org/10.55302/ED23253155d

BRAND COMMUNICATION ON INSTAGRAM

Ilijana Petrovska, Ivo Paunovski, Bosko Tanevski
169-181

https://www.doi.org/10.55302/ED23253169p

https://www.doi.org/10.55302/ED23253182j