СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 2/2022, October 2022

Излегоа најновите три броеви, специјални изданија, на нашето списание  Economic Development– Економски развој год.24 бр.2,3 и 4 (2022). Трудовите кои се вклучени во списанието се  презентирани на Научната конференција: Современите предизвици на економскиот раст и одржливоста на бизнисите за 70-годишнината на Економскиот институт-Скопје. Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др. 

Електронски пристап на веб страната на Економски институт-Скопје www.ek-inst.ukim.edu.mk Списанието е апстрактирано/индексирано во : – EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)

https://www.doi.org/10.55302/ED2224206j

https://www.doi.org/10.55302/ED22242019z

https://www.doi.org/10.55302/ED22242031dj

https://www.doi.org/10.55302/ED22242046b

https://www.doi.org/10.55302/ED22242061l

GREEN ECONOMY IMPLEMENTATION IN AGRICULTURE SECTOR – EMPIRICAL RESEARCH IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Katerina Hadzi Naumova-Mihajlovska, Neda Petroska Angelovska, Marija Takovska
76-90

https://www.doi.org/10.55302/ED22242076h
https://www.doi.org/10.55302/ED22242091p

https://www.doi.org/10.55302/ED22242106p

https://www.doi.org/10.55302/ED22242122t

MACROECONOMIC ANALYSIS OF SOME INDICATORS OF MACEDONIAN ECONOMY IN THE PERIOD OF 2000-2020

Samoil Malcheski, Blagoja Spirkoski, Risto Malcheski
136-155

https://www.doi.org/10.55302/ED22242136m