Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.23 No. 2-3/2021, December 2021

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.23 бр.2-3 (2021). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др.

Електронски пристап на веб страната на Економски институт-Скопје www.ek-inst.ukim.edu.mk Списанието е апстрактирано/индексирано во :

– EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery

– Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL

– Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)