ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 1-2/2023, April 2023

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.25 бр.1-2 (2023). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др. 

Електронски пристап на веб страната на Економски институт – Скопје
www.ek-inst.ukim.edu.mk . Списанието е апстрактирано/индексирано во:
– EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)

TRAINING AS A TOOL FOR ACQUIRING SKILLS FOR DIGITALIZATION OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Tatjana Petkovska Mirchevska, Natasha Daniloska, Diana Boshkovska, Luiza Mirchevska
6-19

HUMAN RESOURCE PRACTICES IN SMALL BUSINESSES IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Irina Piperkova, Elizabeta Djambaska, Aleksandra Lozanoska
20-36

THE INFLUENCE OF THE DIGITAL CHANNELS DESIGN ON CUSTOMER EXPERIENCE

Branko Stanchev, Tatjana Petkovska Mirchevska, Vesna Kuzmanovic
51-69