ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 5/2022, December 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.5 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др. 

Електронски пристап на веб страната на Економски институт-Скопје www.ek-inst.ukim.edu.mk Списанието е апстрактирано/индексирано во : – EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)

EMIGRATION AND REMITTANCES DURING COVID-19: EVIDENCE FROM NORTH MACEDONIA AND SERBIA

Verica Janeska, Aleksandra Lozanoska, Jelena Predojević-Despić, Vesna Lukić
6-24

https://www.doi.org/10.55302/ED2225506j

https://www.doi.org/10.55302/ED22255025pm

https://www.doi.org/10.55302/ED22255038z

https://www.doi.org/10.55302/ED22255052m

https://www.doi.org/10.55302/ED22255064ch

ECONOMIC SECURITY AND PHYSICAL SAFETY IN EU COUNTRIES

Iskra Stanceva Gigov, Vladimir Petkovski
80-93

https://www.doi.org/10.55302/ED22255080sg

https://www.doi.org/10.55302/ED22255094pi

ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY: THE CASE OF MACAU

Cvetanka Ristova Maglovska, Tanja Angelkova Petkova
108-122

https://www.doi.org/10.55302/ED22255108rm

STATE OF E-COMMERCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Milan Anastasovski, Zanina Maglovska, Martin Kiselicki
123-139

https://www.doi.org/10.55302/ED22255123a