СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 3/2022, October 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.3 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др. 

Електронски пристап на веб страната на Економски институт-Скопје www.ek-inst.ukim.edu.mk Списанието е апстрактирано/индексирано во : – EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery – Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)

EFFECTS OF NUDGES: EVIDENCE FROM MACEDONIAN CONSUMERS

Ana Nevistic, Ilijana Petrovska, Ana Tomovska Misoska, Nadica Jovanovska Boshkovska
6-24

https://www.doi.org/10.55302/ED2224306n

SOCIAL CAPITAL AND HAPPINESS AT YOUTH IN SOCIAL RISK

Slobodan Levkovski, Vasil Popovski
25-41

https://www.doi.org/10.55302/ED22243025l
https://www.doi.org/10.55302/ED22243042r

TECHNOLOGICAL CHANGE AND FINANCIAL INNOVATION IN BANKING

Arbenita Kosumi, Klimentina Poposka
57-70

https://www.doi.org/10.55302/ED22243057k

SOURCE CREDIBILITY THEORY APPLIED TO INFLUENCER MARKETING

Irena Bogoevska-Gavrilova, Anita Ciunova-Shuleska
71-86

https://www.doi.org/10.55302/ED22243071bg
https://www.doi.org/10.55302/ED22243087ds

SMALL AND MEDIUM SIZED ENTEPRISES DURING THE COVID-19 PANDEMIC CRISIS – PROBLEMS AND CHALLEGES

Aneta Risteska Jankuloska, Miroslav Gveroski, Tatjana Spaseska
109-119

https://www.doi.org/10.55302/ED22243109rj
https://www.doi.org/10.55302/ED22243120j
https://www.doi.org/10.55302/ED22243139m
https://www.doi.org/10.55302/ED22243152c