Редовни професори / Научни советници

проф. д-р
Верица Јанеска
проф. д-р
Силвана Мојсовска
проф. д-р
Васил Поповски
проф. д-р
Снежана Костадиноска-Милошеска
проф. д-р
Биљана Ангелова
проф. д-р
Марија Tаковска
проф. д-р
Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р
Климентина Попоска
проф. д-р
Неда Петроска–Ангеловска
проф. д-р
Наташа Данилоска
проф. д-р
Диана Бошковска
проф. д-р
Зоран Јаневски
проф. д-р
Елена Давитковска